Koploper Goirle

De gemeente Goirle, bestaande uit de kernen Goirle en Riel, heeft zich in samenwerking met MEE aangesloten als koploper. De afgelopen jaren is al geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking tussen de voorliggende partnerorganisaties Contour de Twern, Stichting Jong, MEE, IMW en de samenwerking met informele organisaties en verenigingen.

Hoe is cliëntorganisatie georganiseerd?

In 2020 wordt deze samenwerking verder versterkt door dat de voorliggende partnerorganisaties in nauw overleg met de gemeente tot een integraal (preventief) uitvoeringsplan willen komen om zo maatschappelijke participatie te bevorderen, zelfredzaamheid te vergroten, de kracht van de samenleving te versterken en (dure) inzet van maatwerkvoorzieningen te verminderen.

Ambities

De ambitie van de gemeente Goirle is om meer bekendheid te creëren over de formele en informele cliëntondersteuning. Zij zet daarbij in op het goed gebruik maken van aanwezige expertise en te zorgen dat de vragen van de inwoners tijdig op de juiste plek terecht komen. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn toegankelijkheid en laagdrempeligheid. De onafhankelijke cliëntondersteuner heeft een signalerende functie op individueel en collectief niveau voor die zaken die van belang kunnen zijn voor de uitvoering en/of beleid binnen het sociaal domein.

Acties

De gemeente Goirle wil een goed netwerk van formele en informele onafhankelijke cliëntondersteuners waarbij het helder is wat een onafhankelijke cliëntondersteuner is en doet, maar ook dat deze een heldere positie heeft binnen het sociaal domein voor inwoners en organisaties. Daarnaast wil Goirle dat er gebruik wordt gemaakt van ieders expertise en dat de kwaliteit van de onafhankelijke cliëntondersteuning gewaarborgd is.

Een ander speerpunt van Goirle is de uitwerking van het wetsvoorstel ‘Langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis’ dus deze GGZ doelgroep die vanaf 2021 naar de Wlz overgaat.

Contactgegevens

Gemeente Goirle, Simone Tromp, simone.tromp@goirle.nl