Koploper Tilburg

Koploper Tilburg wil inwoners en cliëntenorganisaties betrekken bij beleid en ervoor zorgen dat de cliënt niet voor verschillende domeinen verschillende ondersteuners nodig heeft.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In gemeente Tilburg is MEE aangewezen als gemeentelijke toegangspartner voor cliëntondersteuning. Om cliëntondersteuning verder te ontwikkelen betrekt MEE verschillende partijen, zoals maatschappelijk werk, GGD, Werk& Inkomen en LoketZ, Zorgbelang en vrijwilligersorganisaties. Om de onafhankelijkheid deels te waarborgen zijn professionele cliënt ondersteuners niet werkzaam in het wijkteam waar ze ondersteuning bieden op dat moment. Het professionele handelen wordt op basis van sturing op kwaliteit nauwlettend in de gaten gehouden. Om de informele cliëntondersteuner te versterken zijn er trainingen ontwikkeld.

Ambities

De gemeente heeft de ambitie om de verschillende verwachtingen bij alle betrokken partijen naar boven te krijgen en cliëntondersteuning zodanig te organiseren dat deze draagvlak vindt bij alle belanghebbende partijen. Het betrekken van bewoners –en cliëntenorganisaties is hierbij essentieel. Een ander belangrijk speerpunt die de gemeente heeft geformuleerd is om de cliëntondersteuner wet overstijgend te laten werken zodat de cliënt niet voor verschillende domeinen verschillende ondersteuners nodig heeft.

Acties

  • Eén team opgeleide informele onafhankelijk cliëntondersteuners is beschikbaar voor wijk-teams, UWV en W&I.
  • Vanuit één coördinatiepunt worden informele en formele cliëntondersteuners ingezet en vindt onderlinge deskundigheidsbevordering en intervisie plaats.
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning is laagdrempelig bereikbaar voor inwoners. Medewerkers van Toegangsteams, UWV en Werk & Inkomen zijn bekend met de mogelijkheden op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning.
  • Specifiek zorgen we voor een betere aansluiting tussen Wmo en Wlz door een betere koppeling tussen onafhankelijk cliëntondersteuners Wmo en Wlz.
  • Er komt een communicatieplan om de externe en interne bekendheid over cliëntondersteuning te vergroten.

Contactgegevens gemeente

Donald Kwint, Beleidsmedewerker, Donald.kwint@tilburg.nl