Langer thuis

Zo lang mogelijk prettig en zelfstandig wonen, ook als je langdurige zorg nodig hebt. Dat is het uitgangspunt van Langer Thuis, een programma dat in de periode 2013-2015 kennis ontwikkelt om de langdurige zorg voor ouderen te vernieuwen. Maar het langer zelfstandig wonen heeft stevige gevolgen voor de zorg- en woningmarkt. Het vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding.

Hoe regelt u dit goed in uw gemeente? En hoe kunnen er nieuwe (samenwerkings-)initiatieven tot stand komen? Hieronder vindt u inspiratie voor de verbetering van bestaande woon/welzijn/zorg-arrangementen en het samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ en maatschappelijke ondernemers.

Voorbij het verzorgingshuis

Hoe kunnen we in de bestaande woningvoorraad betaalbare vormen van verzorgd wonen ontwikkelen? En welke mogelijkheden zijn er om de sociale functie van het verzorgingshuis anders te organiseren en het zelfredzaam vermogen van ouderen te stimuleren?

Lees meer over het deelprogramma Voorbij het verzorgingshuis.

Het nieuwe samenspel

Nieuwe spelers - particuliere sociaal ondernemers en burgerinitiatieven - krijgen de ruimte voor het ontwikkelen van een betaalbaar aanbod voor langdurige zorgvragers. Dit vraagt om een faciliterende en stimulerende lokale overheid en een andere rolverdeling.

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven zijn in opmars. Movisie sprak met initiatieven en hun samenwerkingspartners. De serie digitale artikelen Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg levert bouwstenen voor burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen en effectief samen te werken met de gemeente en andere lokale partners in wonen, welzijn en zorg. Lees ook het artikel in Stedebouw & architectuur over burgerinitiatieven. 

Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen, is het van belang dat wonen, welzijn en zorg (wwz) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente met je samenwerkingspartners gebiedsgericht aanpakken? Drie gemeenten – Breda, Rotterdam en Tilburg – laten in hun keuken kijken. In het verlengde hiervan worden in 2015 leerkringen voor gemeenteambtenaren georganiseerd. Daarin wordt ingegaan op hoe handen en voeten te geven aan een gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg samen mét de lokale of regionale partners.

Lees het uitgebreide kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis. Langer Thuis is een samenwerking van Movisie, Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ondersteund door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.