Movisie Uitvoering

Voor gemeenten die willen horen, zien en doen wat nodig is

Heb je in jouw gemeente te maken met taaie sociale problemen rondom inwoners? En wil je samen met inwoners, professionals én diepgaande kennis over wat werkt op zoek naar een oplossing? Movisie Uitvoering ondersteunt gemeenten die het menselijk perspectief leidend willen laten zijn in de relatie tussen gemeenten en inwoner. Samen realiseren we een benadering van sociale vraagstukken die werkt én doorwerkt in alles wat je doet.

In veel gemeenten zijn de sociale cohesie en het gevoel van veiligheid onder druk komen te staan. Met name in wijken met veel sociale problemen en toenemende criminaliteit zien we ook persoonlijke problematieken groter en ingewikkelder worden. Steeds meer inwoners worden niet bereikt en geholpen. Inwoners van wie problemen zo zwaar en complex zijn, dat niemand meer weet wat te doen. De gevolgen daarvan zien we niet alleen achter de voordeur, maar ook in de publieke ruimte.

Meer maatwerk in de uitvoering

Movisie krijgt regelmatig vragen van gemeenten over hoe zij deze problemen kunnen voorkomen en aanpakken. Steeds vaker geven gemeenten ook aan dat de manier waarop zij georganiseerd zijn deze problemen soms zelfs hardnekkiger maken. Ze willen maatwerk toevoegen aan de uitvoeringspraktijk voor situaties waarbij de regels tekortschieten of problemen zelfs vergroten. Deze werkwijze vraagt om lef, zowel van bestuurders als van professionals in beleid en uitvoering. Met deze gemeenten werkt Movisie graag samen. 

Samen met interventieprofessionals

Samen met interventieprofessionals zet Movisie onderbouwde kennis in om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van taaie sociale vraagstukken rondom armoede, polarisatie, ondermijning en overlast. We werken altijd met een 'regieteam' bij de gemeente, bestaande uit tenminste een bestuurder (burgemeester en/of wethouder sociaal domein), een beleidsverantwoordelijk ambtenaar en een (sociaal) professional uit de uitvoering. Dit regieteam moet over doorzettingsmacht beschikken en in urgente situaties ook goed bereikbaar zijn voor de interventieprofessionals. De interventieprofessionals doen onderzoek in de wijk, horen en zien de inwoner, en vervolgens doen ze wat nodig is. Bij urgente situaties komen de interventieprofessionals direct in actie en proberen de mensen perspectief te geven, zo nodig door hen (weer) aan te sluiten op de benodigde hulp en ondersteuning. Movisie ondersteunt de interventieprofessionals in de uitvoeringspraktijk direct met kennis van wat in de actuele situatie nodig is én werkt om tot een duurzame oplossing te komen. De menselijke maat is leidend in deze aanpak. 

Duurzame aanpak door gemeenten 

Samen met de interventieprofessionals en andere kennisinstituten maken we een analyse van de situatie en doen we aanbevelingen voor structurele oplossingen voor de geconstateerde vraagstukken. Mede op basis van wat mensen tijdens het onderzoek zelf hebben aangedragen als oplossingen. We bespreken met de gemeentelijke betrokkenen vragen als: 

  • Welke potentie vanuit de sociale basis kan versterkt worden?
  • Welke sturing en verantwoording is nodig in de toegang tot ondersteuning en wat betekent dit voor de kennis en vaardigheden van professionals en welke randvoorwaarden zijn voor hen nodig?
  • Hoe monitoren, leren en communiceren we om te komen tot een structureel andere manier van werken waarin de mens de maat is? 
  • Wat werkt in de preventie en aanpak van de geconstateerde problematieken?

Samen met inwoners en professionals én met onderbouwde kennis komen we tot een aanpak voor taaie sociale problemen die werkt én doorwerkt in alles wat de gemeente doet.

Bekijk ook het online magazine over Movisie Uitvoering. Hierin lees je wat de aanpak van Movisie in samenwerking met Stichting Reindert omvat, hoe wij te werk gaan, wat de bevindingen zijn tot nu toe en wat het jouw gemeente kan opleveren.

Bekijk het magazine