Eindevaluatie proeftuinen

nieuwsbericht - 30 oktober 2017

Ruim anderhalf jaar werd in het programma Kwaliteit van de Samenleving in proeftuinen geëxperimenteerd met een breed scala aan innovaties op het gebied van participatie, preventie en integrale zorg. De aansturende rol binnen deze proeftuinen lag bij gemeenten of bij (maatschappelijke) organisaties. Movisie evalueerde deze aanpak samen met de kennisinstituten Nivel en het Verwey-Jonker Instituut. Welke lessen zijn hieruit voortgekomen?

Het eindverslag is gebaseerd op drie deelrapporten van het evaluatieonderzoek dat is uitgevoerd door de drie kennisinstituten. Het verslag beschrijft de belangrijkste lessen op het gebied van aansturing, burgerparticipatie, integrale samenwerking, en kwaliteit van samen leven.

Over het evaluatieonderzoek

Onderzocht is in hoeverre de proeftuinen bijdragen aan de doelen van de transformatie. Movisie heeft de procesevaluatie verricht naar de samenwerking en burgerparticipatie bij de uitvoering van de proeftuinen. Nivel onderzocht de bestuurlijke aansturing en betrokkenheid. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de effecten van de proeftuinen op de eindgebruiker, de inwoners, in kaart gebracht.