Huis van de Sociaal werker gebouwd

nieuwsbericht - 8 december 2015

Het Huis van de Sociaal werker staat, en hoe! Het huis brengt 37.200 sociaal werkers onder één noemer en roept hen op om te staan voor hun vak, een sterke beroepsorganisatie te vormen en de kwaliteit van het vak te verbeteren en te borgen.

Het Sociaal werk zit als beroepsgroep flink in de lift door de decentralisaties en de wijkteams. Het huis beschrijft het sociaal werk als essentieel beroep in het veranderende sociaal domein. Het is de basis voor het nieuwe Beroepsregister sociaal werk en betere afstemming tussen de beroepspraktijk en het onderwijs.

Ruimte voor specifieke deskundigheden

In de 120 jarige geschiedenis van het sociaal werk ontstond een bonte waaier van beroepsgroepen, functiegroepen en specialismen: van maatschappelijk en opbouwwerkers, buurtcoaches van ouderen of jongeren tot brede wijkteamwerkers of gespecialiseerde sociaal raadslieden. Ze handelen allemaal vanuit maatschappelijke betrokkenheid en volgens de uitgangspunten van de Wmo. Door de geuzennaam sociaal werker wordt landelijk duidelijk dat het hier gaat om professionals die staan voor het welzijn van burgers en buurten.

Bouwstenen en gemeenschappelijk fundament

Om dat ingewikkelde vak op hoog peil te houden rust het Huis van de Sociaal werker op een fundament van vier bouwstenen: vakkennis, visie op mens en samenleving, persoonlijke kernkwaliteiten en (samen)werken in de lokale context. Dit fundament hebben sociaal werkers gemeen én het onderscheidt hen van bijvoorbeeld zorgprofessionals. Organisaties en werkgevers, en sociaal werkers zelf, werken samen voortdurend verder aan de kwaliteit van dit fundament. Burgers moeten immers kunnen uitgaan van kwalitatief goed vakmanschap.

Actieprogramma professionalisering W&MD
Het document Huis van de Sociaal werker is een initiatief van het Actieprogramma Professionalisering W&MD, een samenwerkingsverband van de BPSW (voorheen NVMW), BVJong, vakbonden FNV en CNV zorg en welzijn, Mbo-raad, Vereniging Hogescholen, werkgevers sociaal werk Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep) en Movisie. Kijk ook op www.professionalisereninwelzijn.nl/huis.

Het Actieprogramma gaat contact zoeken met beroepsverenigingen en brancheorganisaties buiten W&MD, waarin ook sociaal werkers werkzaam zijn, om dit initiatief te verbreden.

Huis van eenheid en diversiteit

Het Huis van de Sociaal werker is een metafoor waarmee we de eenheid en diversiteit van het Sociaal werk profileren en borgen. Concreet gebruikt het Actieprogramma het huis om invulling te geven aan beroepsregistratie (via een nieuw register sociaal werk), de brede Beroepsvereniging voor Sociaal werkers (BPSW) en voor optimale afstemming tussen beroepspraktijk en beroepsonderwijs. Ook biedt het huis input voor de Cao-tafel.

Meer informatie

Meer informatie: Jennifer Elich, Sociaal Werk Nederland, Elich@sociaalwerk.nl, 030 721 07 31.