Nieuwe wegen ggz en opvang: de tussenstand

nieuwsbericht - 13 april 2017

In april 2016 vond in Utrecht de formele startbijeenkomst plaats van het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang. Het programma heeft een looptijd van 2 jaar en wordt eind maart 2018 afgerond. Tijd voor een tussenstand: wat is er het afgelopen jaar gebeurd in de zoektocht naar nieuwe wegen in de ggz en opvang?

Uitgangspunten

Uitgangspunten voor het zoeken naar nieuwe wegen in de ggz en opvang zijn samenwerking tussen sectoren (behandeling, zorg en ondersteuning in het sociaal domein) en een grote inbreng van cliënten en ervaringsdeskundigen.

Marie-Antoinette Bäckes, programmaleider, tijdens de startbijeenkomst: 'Ik zie het programma als een netwerk waarin we allemaal weten dat er veel meer mogelijk is. Een programma waarin we samen op zoek gaan naar manieren waarop we meer herstel en participatie met en voor mensen met ernstige psychische aandoeningen kunnen realiseren.'

27 samenwerkingsverbanden

Na een wervings- en intakeronde nemen 27 samenwerkingsverbanden deel aan het programma met een domeinoverstijgend initiatief, om binnen 3 thema’s te werken aan:

  • meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen of ggz problematiek;
  • ontschotting en integraal werken vanuit de cliënt – het zorgdomein verbinden aan het sociaal domein;
  • de samenwerking met familie en cliënten(organisaties) op alle niveaus verbeteren;
  • nieuwe manieren van werken en organiseren in de ggz en opvang.

Enkele van deze samenwerkingsinitiatieven zijn gestart vanuit een beleidsmatige analyse, bijvoorbeeld naar de behoefte aan nieuwe vormen van opvang en wonen. De meeste samenwerkingsinitiatieven zijn echter pioniersactiviteiten (niches) waarbij op kleine schaal, met enkele enthousiaste voortrekkers uit verschillende sectoren, een nieuwe manier van werken, opvang of wonen tot stand gebracht wordt.

Denise Bosma, Projectleider Netwerk HET: 'Netwerk HET is een netwerk van ervaringsdeskundigen. We hebben allemaal ondervonden wat er juist wel en niet werkt in het GGZ systeem en wat voor impact dit had op ons proces en herstel. Dit is een ander perspectief en naar mijn idee waardevol.'

Ontwikkelteams

In ieder samenwerkingsverband zijn ontwikkelteams tot stand gebracht, met één of meerdere projectleiders die de opdracht kregen om een ontwikkelplan op te stellen. De projectleiders krijgen hierbij ondersteuning van een duo van themacoördinatoren vanuit de landelijke kenniscentra (Movisie, Phrenos, Trimbos Instituut). Uiteraard wordt ook kennisdeling en intervisie tussen de projectleiders gestimuleerd tijdens themabijeenkomsten.

Wendy Gerards, projectleider WijCk Wonen Kwintes: 'Bij de bijeenkomst heb ik vandaag de mogelijkheid gehad om ons nieuwe woonconcept WijCk Wonen te mogen pitchen. Dit was de eerste keer dat ik moest pitchen in 90 seconden. Dit heeft mij geholpen om Wijckwonen kort maar krachtig te omschrijven. Dit gaat mij weer helpen bij de promotie van ons project.'

Masterclasses

Eens per twee maanden vinden masterclasses plaats rondom het thema ‘innovatief leiderschap’. De masterclasses worden goed bezocht en positief beoordeeld door de aanwezigen. De opzet van het programma; een combinatie van het bieden van nieuwe inzichten (kennis, praktijkervaringen, e.d.) en het delen van inzichten en ervaringen met elkaar, spreekt aan en wordt goed geëvalueerd.

Anke Das, Cordaan/ HVO Querido: 'De verhalen bevestigen de route die we zelf lopen. Inspirerend met werkzame bestanddelen voor innovatief leiderschap. Passie en een duidelijke visie is dus nodig om anderen mee te krijgen!'

Ontwikkelagenda voor de toekomst

De commissie Dannenberg heeft in hun rapport ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’ acht randvoorwaarden en condities aangegeven voor maatschappelijke ondersteuning. Binnen Nieuwe wegen ggz en opvang bekijken we of de samenwerkingsinitiatieven inzichten en ervaringen kunnen gaan opleveren, gericht op deze acht adviezen. De verwachting is dat vanuit de praktijk informatie over werkzame principes en over belemmeringen kan worden gegeven, waar een ontwikkelagenda voor de toekomst uit kan ontstaan.

Dit bericht werd eerder gepubliceerd op de website van Nieuwe wegen in ggz en opvang. In dit programma werken een dertigtal zorgorganisaties en/of netwerken uit de ggz en opvang met elkaar, met Movisie, Phrenos, het Trimbos Instituut en Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg en met GGZ Nederland, de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en de LPGGZ samen in concrete projecten die kansen uit de hervorming langdurige zorg benutten en knelpunten afbouwen. Doel is om met ervaringen en resultaten uit de praktijk alle organisaties en betrokkenen in de sector te ondersteunen bij het vormgeven van nieuwe wegen.