Woonarrangementen neemt deel aan Nieuwe wegen ggz en opvang

nieuwsbericht - 11 juli 2017

Het samenwerkingsverband ‘Woonarrangementen’ neemt deel aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. De samenwerkende partijen willen dakloosheid voorkomen. Daarbij staat een persoonlijke aanpak, doorstroom naar een zo zelfstandig mogelijke woon-leefvorm én voldoende voorzieningen om dak- en thuislozen tijdelijk op te vangen centraal.

Woonarrangementen

In de zomer van 2016 hebben de samenwerkende partijen met elkaar ambities geformuleerd om preventie te verbeteren. Het beroep op de maatschappelijke opvang moet daardoor verminderen en de inzet van (relatief) zware zorg worden voorkomen.

De ambitie is uitgesplitst in 4 innovaties:

 1. Procesinnovatie
  Verbetering van samenhang en samenwerking tussen deelnemende organisaties aan dit samenwerkingsverband.
 2. Innovatie op de inhoud
  Organisatie van een cluster wonen, waarbij wordt uitgegaan van de normalisatiegedachte: van regulier wonen tot alle mogelijke vormen van begeleid, beschut, beschermd en/of modulair wonen.
 3. Innovatie op financiering
  Er worden verschillende financieringsbronnen ingezet, zoals middelen uit beschermd wonen, cliëntgebonden financiering via maatwerkvoorzieningen en subsidie vanuit de gemeente.
 4. Innovatie op het fysieke deel
  Het vinden van combinaties in het in één pand huisvesten van verschillende doelgroepen.

Samenwerkingsverband

‘Woonarrangementen’ wordt gevormd door de organisaties: Humanitas onder dak (HOD), Dimence, Tactus, Leger des Heils en de Gemeente Almelo.

Meer weten

Lees het ambitiedocument van het project Woonarrangementen

Artikelen over Woonarrangementen:

Lees dit bericht ook op nieuwewegenggzenopvang.nl.

In het programma Nieuwe wegen in ggz en opvang werken een dertigtal zorgorganisaties en/of netwerken uit de ggz en opvang met elkaar, met Movisie, Phrenos, het Trimbos Instituut en Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg en met GGZ Nederland, de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en de LPGGZ samen in concrete projecten die kansen uit de hervorming langdurige zorg benutten en knelpunten afbouwen. Doel is om met ervaringen en resultaten uit de praktijk alle organisaties en betrokkenen in de sector te ondersteunen bij het vormgeven van nieuwe wegen.