Aanbiedingsbrief bestuursafspraken aan de Tweede Kamer

overheidsbeleid - september 2011

Aanbiedingsbrief van minister Donner (BZK) over de bestuursafspraken inclusief het pakket aan afspraken in het vervolg te duiden als “de bestuursafspraken 2011-2015”. Onder dit pakket wordt verstaan: het voornoemde onderhandelaarsakkoord dat door betrokken  partijen op 21 april jl. is ondertekend, de correspondentie tussen kabinet en VNG naar aanleiding van de be-slissing van de VNG-leden over het onderhandelaarsakkoord en de brieven aan IPO en UvW daarover.

Auteur

Donner, J.P.H. [et al.]

Uitgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken  en Koninkrijksrelaties (BZK)

Uitgegeven

September 2011

Aantal pagina's

73