Kamerbrief Aanpak knellende regels vrijwilligers en burgerparticipatie

overheidsbeleid - mei 2014

Brief van minister Plasterk (BZK) en staatssecretaris van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over knellende regels waar burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk in de praktijk mee worden geconfronteerd.

De minister en secretaris noemen als voornaamste maatregelen:

  1. De geïdentificeerde knelpunten vormen de basis voor nader overleg met vakdepartementen en gemeenten over de mogelijkheden om de betreffende regels en de uitvoeringspraktijk aan te passen.
  2. De mogelijkheden van een groeimodel wet-en regelgeving zullen worden verkend. De inzet hierbij is dat voor kleinere vrijwilligersorganisaties en initiatieven hinderlijke bepalingen worden versoepeld.
  3. Vrijwilligers worden doelgroep van het regeldrukbeleid.  Bij bij het bepalen van de effecten van maatregelen voor burgers zal expliciet worden gekeken naar de effecten voor vrijwilligers(organisaties)  en maatschappelijke initiatieven.
  4. Bij het overhevelen van verantwoordelijkheden naar gemeenten in het kader van de decentralisatie zet het kabinet in op een verminderde regeldruk

Auteur

Plasterk, R.; Rijn, M. van

Uitgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgegeven

mei 2014

Aantal pagina's

5