Transitiecommissie Stelselherzinning Jeugd. Eerste rapportage januari 2013

overheidsbeleid - februari 2013

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) constateert in haar eerste voortgangsrapportage dat de afgelopen twee jaar onvoldoende voortgang is geboekt in de overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van jeugdhulp naar gemeenten. Niet alleen bij de landelijke kaderstelling, maar ook bij de facilitering van gemeenten om invulling te kunnen geven aan het transitie- en transformatieproces. De voortgang van de overdracht maakt dat tijdig voldoende maatregelen kunnen worden genomen om risico’s te beheersen. In het bijzonder kijkt de TSJ daarbij naar de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De TSJ is erg kritisch over die voortgang. De rapportage gaat vooral over de voorbereidingen die gemeenten treffen om de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp over te nemen. De transitiecommissie vraagt in haar rapport onder andere aandacht voor de wettelijke, financiële en bestuurlijke randvoorden van de decentralisatie. In de aanbiedingsbrief aan de kamer stelt staatssecretaris Martin van Rijn dat die aandacht terecht is. Tegelijk worden er in zijn optiek echter al grote stappen genomen richting landelijke randvoorwaarden.

De werkwijze van Welzijn Nieuwe Stijl wordt gezien als voorbeeldaanpak: van onderop, met partnership tussen lokaal en landelijk tussen overheden en welzijn en inspirerende bakens voor de transitie jeugdzorg. De transitiecommissie verklaart dat de bevindingen, conclusies en bestuurlijke lessen van ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ en ‘De kanteling’ direct van toepassing op de decentralisatie jeugd.

Auteur

Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd

Uitgegeven

januari 2013

Aantal pagina's

34 p.

Downloads
Transitiecommissie Stelselherzinning Jeugd
transitiecommissie-stelselherziening-jeugd-kamerbrief-over-eerste-rapportage