PERSBERICHT - Kunnen jongeren seksueel weerbaarder gemaakt worden?

persbericht - 14 januari 2016

40% WE CAN Young changemakers vindt eigen ideeën of gedrag veranderd

De campagne WE CAN Young, gericht op het vergroten van de seksuele weerbaarheid van jongeren in 15 gemeenten, heeft zo’n 90.000 jongeren bereikt. Van de jongeren die actief als changemaker aan de slag gingen, vindt 40% dat hun ideeën en/of gedrag door de campagne zijn veranderd. Deze conclusies trekt een onafhankelijk onderzoeksteam van Movisie dat de resultaten en werkzame mechanismen van de campagne onderzocht.

Nieuwe kennis en ander gedrag

WE CAN Young wil kennis en bewustwording vergroten op de thema’s grensoverschrijdend gedrag, seksuele weerbaarheid, genderongelijkheid en gendergeweld. Het uiteindelijke doel is dat jongeren zich weerbaar kunnen gedragen. Uit zelfrapportages blijkt dat zo’n 40% van de changemakers (jongeren die zelf actief voor de campagne aan de slag gaan) vindt dat hun ideeën en/of gedrag zijn veranderd door WE CAN Young. In interviews geeft de meerderheid van de changemakers en jongeren aan dat ze nieuwe kennis hebben opgedaan over onderwerpen als grensoverschrijdend gedrag, grenzen stellen en respecteren. Ruim een derde van de changemakers en de helft van de jongeren neemt veranderingen waar in hun houding of mening. Iets minder dan de helft van de jongeren en ongeveer een derde van de changemakers geeft aan dat er veranderingen hebben plaatsgevonden qua sociale invloed: zij bespreken nu onderwerpen als grensoverschrijdend gedrag, grenzen stellen en respecteren met andere mensen.

Groot bereik

In de onderzochte periode mei 2012 tot eind 2014 blijkt de campagne een groot aantal jongeren te hebben bereikt. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 1.800 jongeren zijn geïnstrueerd om als changemaker activiteiten voor WE CAN Young uit te voeren. Er zijn meer dan 11.000 jongeren live bereikt met activiteiten. Daarnaast zijn meer dan 90.000 jongeren via diverse social media bereikt.

Werkzame mechanismen

De onderzoekers concluderen dat de opzet van WE CAN Young waarbij voorlichting wordt gekoppeld aan het uitvoeren van activiteiten succesvol is. Mits het gaat om intensieve, interactieve activiteiten met goede inhoudelijke informatieoverdracht en goede begeleiding. Changemakers en jongeren die gedurende langere tijd intensiever met WCY bezig zijn, ervaren meer effecten bij zichzelf op het gebied van kennis, attitude en eigen effectiviteit. Kortdurende eenmalige activiteiten komen relatief veel voor en zijn populair. Volgens de onderzoekers zijn deze activiteiten weliswaar nuttig om de thematiek onder de aandacht te brengen, maar qua effect op het gebied van kennis, attitude en eigen effectiviteit mag er niet te veel van verwacht worden. Verder wijzen zij erop dat het van belang is dat de educatie aansluit op het kennisniveau van jongeren en goed is afgestemd op hun ervaring en belevingswereld.

Over de vorm van onderzoek kan geleerd worden dat onderzoek in een open setting met uiteenlopende thema’s een kwalitatieve aanpak het meeste oplevert met observaties en interviews.

De aanbevelingen van het onderzoek worden gebruikt bij de voortzetting van de campagne in 2016 en te ontwikkelen instructiematerialen.

De campagne en het onderzoek zijn gefinancierd door het Ministerie van OCW in het kader van Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd. Download de eindrapportage.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van Yperen, Communicatie Movisie, 035-7892235, p.vanyperen@movisie.nl.