PERSBERICHT - Nieuwe handreiking over ondersteuning LHBT-vluchtelingen

persbericht - 10 december 2016

In een asielopvang lopen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) een groter risico om uitgesloten, bedreigd of mishandeld te worden. Hoe kunnen zij in de opvang goede zorg en ondersteuning krijgen van professionals en vrijwilligers? En wat kan de gemeente voor hen betekenen? Movisie geeft antwoord in een korte handreiking.

In veel landen is discriminatie en vervolging van LHBT’s aan de orde van de dag. In 77 landen is homoseksualiteit zelfs strafbaar. Om in veiligheid en vrijheid te kunnen leven, ontvluchten LHBT’s hun land. Maar veel asielzoekers en vluchtelingen houden hun seksuele identiteit voor zich uit angst dat ze gediscrimineerd worden. Ze leven met de vrees dat hun geheim ontdekt wordt en ervaren discriminatie in de opvang. Jolanda Elferink (Movisie): ‘Het gevolg is dat veel LHBT-vluchtelingen zich in een sociaal isolement bevinden. Ze verlaten hun kamer of huis niet en ondernemen geen activiteiten die voor vluchtelingen georganiseerd worden. Met deze handreiking vragen wij op de Dag van de Mensenrechten aandacht voor deze kwetsbare groep vluchtelingen.’

Contact essentieel

In de handreiking komen vragen aan bod als ‘Wat draagt bij aan veilige opvang van LHBT’s?’, ‘Welke problemen ervaren LHBT-vluchtelingen?’ en ‘Draagt voorlichting bij aan de acceptatie van LHBT-vluchtelingen?’. Daarnaast worden tips op een rij gezet voor professionals en vrijwilligers, belangenorganisaties en gemeenten. Een tip voor gemeenten is bijvoorbeeld dat ze moeten zorgen voor onderling en ondersteunend contact. Elferink: ‘LHBT’s komen meestal alleen naar Nederland en leven vaak geïsoleerd. Voor integratie in de samenleving is contact met anderen essentieel. De gemeente kan hierin een spilfunctie vervullen, bijvoorbeeld door samen te werken met de lokale COC-afdeling of andere ondersteuningsgroepen om LHBT-vluchtelingen wegwijs te maken in Nederland.’

Achtergrond

Hoeveel LHBT’s jaarlijks asiel aanvragen in Nederland is onbekend. Wel is deze groep meer in beeld gekomen toen er door de oorlog in Syrië meer vluchtelingen naar Nederland kwamen. In asielzoekerscentra wonen mensen van verschillende nationaliteiten en levensovertuigingen dicht bij elkaar. Door de onveilige situatie van LHBT’s in sommige locaties zijn er proeven gedaan met overplaatsing of aparte opvang. Ook is er discussie over het straffen van daders versus het beschermen van slachtoffers. Tegelijkertijd vinden beleidsmakers, het COA en LHBT-vluchtelingen het belangrijk om de acceptatie van LHBT’s onder asielzoekers en vluchtelingen te vergroten. Aparte opvang draagt daar niet aan bij. Daarom wordt er ook ingezet op voorlichting over LHBT’s in de centra, gericht op de acceptatie van LHBT’s en waarden en normen in de Nederlandse samenleving. Het COA zet bovendien sinds kort vertrouwenspersonen voor LHBT’s in de opvang in.

Lees meer in de handreiking.