PERSBERICHT - Noodzaak evaluatieonderzoek sociale sector nijpend

persbericht - 15 oktober 2013

‘Weten wat werkt’ brengt evaluatieonderzoek voor de sociale sector in kaart

In het nieuwe boek Weten wat werkt – passend evaluatieonderzoek in het sociale domein, worden goed toepasbare vormen van evaluatie voor de welzijnssector gepresenteerd. “Juist nu het hele sociale stelsel op de schop gaat en we onzeker zijn of de middelen die ons naar de participatiemaatschappij moeten brengen ook echt werken. Bestuurders en organisaties willen weten wat het effect is van projecten in de buurt en ondersteuning van burger initiatieven,” zegt projectleider en medeauteur Peter Rensen van MOVISIE. Het boek Weten wat werkt wordt dinsdag 15 oktober gepresenteerd in Utrecht.

Wat levert sociaal werk op? Om daarachter te komen is evaluatieonderzoek noodzakelijk. Weten wat werkt biedt inzicht in uiteenlopende vormen van evaluatie die passen bij de sociale sector. Het welzijnswerk staat voor grote uitdagingen. Bezuinigingen, transities, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Welzijn Nieuwe Stijl; het zijn allemaal ontwikkelingen waar de sector op moet inspelen. Empowerment, informele steunstructuren, sociale wijkteams, zelfregie en eigen kracht: termen die de bouwstenen vormen van het nieuwe sociaal beleid. De MOVISIE-publicatie Weten wat werkt gaat over hoe evaluatieonderzoek kan helpen om onderscheid te maken tussen effectieve en minder effectieve werkwijzen of interventies en om te begrijpen waarom een interventie wel of niet werkt. Zo kunnen gemeenten en welzijnsorganisaties effectief sturen op kwaliteit en de schaarse middelen effectief inzetten.

Weten wat werkt biedt inspiratie en handvatten voor professionals, onderzoekers, beleidsmakers, docenten en (master)studenten social work die samen willen werken aan het antwoord op de vraag wat werkt in de sociale sector. Weten wat werkt is geschreven onder redactie van Jurriaan Omlo, Martijn Bool en Peter Rensen, met bijdragen van evaluatiespecialisten als Trudie Knijn, Radboud Engbersen, Erik Snel, Harry Michon en Anne Goossensen. De auteurs maken gebruik van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van maatschappelijke ondersteuning in zorg en welzijn.

Uit de voorbeelden in Weten wat werkt blijkt dat samenwerking tussen onderzoekers en professionals veel bijdraagt aan praktisch bruikbare kennis over de doelen, de werkzame mechanismen en de effecten van de interventie. In de conclusie plaatsen de redacteuren de diverse bijdragen in een breder perspectief. Wat is de waarde van evaluatieonderzoek? Hoe kan kennis over wat werkt in het dagelijks handelen van professionals worden geïntegreerd? En hoe verhouden de opbrengsten van onderzoek zich tot politieke en morele keuzes?

Weten wat werkt – passend evaluatieonderzoek in het sociale domein verschijnt bij Uitgeverij SWP en is te bestellen voor € 28,80 via www.swpbook.com. Neem voor meer informatie contact op met Jandirk Veenstra.