PERSBERICHT - De Roze Gemeentegids 2014-2015

persbericht - 12 december 2014

De ontwikkeling van lokaal beleid voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) verbetert snel. Veiligheid, onderwijs en jeugd en oudere LHBT’s zijn de speerpunten van de meeste van de ruim 40 gemeenten die deelnemen aan een vierjarig Lokaal LHBT-beleid programma van het Ministerie van OCW. Deze ‘koplopergemeenten ‘scoren’ beter dan andere gemeenten. Maar door de huidige decentralisaties blijft de aandacht voor kwetsbare groepen hard nodig. Dit blijkt uit de Roze Gemeentegids 2014-2015, die gepresenteerd wordt op vrijdag 12 december tijdens de Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid.

Wat doen Nederlandse gemeenten aan de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders, oftewel LHBT’s? En wat is de relatie van lokaal LHBT-beleid met de drie decentralisaties: AWBZ-Wmo, Jeugdzorg en de Participatiewet? Zeker in vele kleinere steden is de afgelopen jaren het beleid voor de LHBT-groep geïntensiveerd en verbreed. Enschede bijvoorbeeld legde de afgelopen jaren het accent op onderwijs, sport en ouderen. Een voorbeeld is de campagne: 'Zet jij niemand buitenspel? Met dit soort activiteiten probeert de gemeente duurzame resultaten te bereiken, die nog vele jaren zichtbaar zijn.

Succesvol beleid

De afgelopen jaren hebben steeds meer gemeenten zich aangesloten bij het Lokaal LHBT-beleid programma van het Ministerie van OCW. Uit een nieuwe survey door Movisie onder alle Nederlandse gemeenten blijkt hoe succesvol dit beleid geweest is. De resultaten staan in de Roze Gemeentegids 2014-2015. Op vrijwel alle terreinen van lokaal LHBT-beleid scoren de ‘koplopergemeenten’, dat zijn de gemeenten die aan het programma meedoen, aanzienlijk beter dan de gemeenten die niet aan het programma hebben deelgenomen. Deze koplopergemeenten hebben vaker een beleidsplan LHBT met verschillende speerpunten. Ze betrekken hun burgers vaker bij de vormgeving en uitvoering van het LHBT beleid. Gemeenten die niet aan het programma meewerken, blijken alleen die taken uit te voeren die door het rijk verplicht zijn, bijvoorbeeld om voorlichting op scholen te geven en een goede toegang tot een antidiscriminatievoorziening te regelen.

Transities

De Roze Gemeentegids gaat in op de vraag hoe de gemeente in het kader van de burgerparticipatie de contacten met LHBT-burgers zinvol kan vormgeven. Na de transities moet de gemeente maatwerk gaan leveren voor deze groep en de gemeente moet ook algemene voorzieningen op hen aansluiten. In het kader hiervan besteedt de gids aandacht aan verschillende manieren van monitoring. Zo kan relevante beleidsinformatie over LHBT’s verkregen worden. Daarnaast besteedt de gids veel aandacht aan het belang van een meer regionale samenwerking tussen gemeenten op dit terrein. Gemeenten kunnen kennis en trajecten op het gebied van zorg en welzijn beter gezamenlijk ontwikkelen, waarbij grotere en kleinere gemeenten efficiënter kunnen samenwerken.

Meer informatie

De Movisie-publicatie Roze Gemeentegids 2014-2014. Beleid voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders is geschreven door Judith Schuyf, Els Meijsen en Bard Briels. Verkoopprijs € 12,50. Lees meer over de slotconferentie Lokaal LHBT-beleid. Voor meer informatie: Communicatie, Paul van Yperen, 030 789 2235 / 06 473 457 51, p.vanyperen@movisie.nl.