AMWAHT Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst

AMWAHT richt zich op het vergroten van het zelfsturend vermogen van mantelzorgers. Tijdens de opleiding werken zij aan hun eigen ontwikkeling, lopen stage en leren zelf lotgenotengroepen opzetten en begeleiden.

Methodebeschrijving-AMWAHT.pdf 392.78 KB

Voor 2015 richtte deze interventie zich op mantelzorgers met een migratieachtergrond, daarom wordt er in deze beschrijving gesproken over allochtone mantelzorgers. Sinds 2015 richt de interventie zich op een bredere groep mantelzorgers. Daarom heet de interventie sinds 2015: Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst.

Doelgroep

De doelgroep van de interventie (opleiding) AMWAHT bestaat uit mantelzorgers met een beperkt zelfsturend vermogen, mannen en vrouwen.

 

Doel

AMWAHT heeft als hoofddoel het vergroten van het zelfsturend vermogen van mantelzorgers.

Aanpak

De AMWAHT opleiding leidt mantelzorgers op tot groepswerkers die in staat zijn om lotgenotengroepen van mantelzorgers op te zetten en methodisch te begeleiden. De opleiding zet in op zowel de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers als op het leren opzetten en begeleiden van lotgenotengroepen.
Het opleidingstraject is opgebouwd rond thema’s en bestaat uit drie modules: (1) Lotgenoten, (2) Netwerken en (3) Empowerment en voorbereiding stages en een praktijkonderdeel waarin de deelnemers stage lopen en lotgenotengroepen voor mantelzorgers organiseren. De lesdagen verlopen volgens een vast patroon. Het traject duurt tien maanden en de belasting voor de deelnemers is circa acht uur per week.

Uitvoerende organisaties

De AMWAHT-opleiding kan in principe georganiseerd worden door iedere (plaatselijke) instelling of organisatie die affiniteit met de doelgroep en voldoende organisatievermogen heeft, zoals steunpunten Mantelzorg, welzijnsinstellingen en ROC ’s.

Ontwikkelaar
Saskia Moerbeek, Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP)
www.stichtingbmp.nl
Website: https://www.movisie.nl/training/train-trainer-ondersteuners-mantelzorg

Onderzoek

De praktijkervaringen zijn gebaseerd op twee experimentele trajecten in Amsterdam en Utrecht en in het bijzonder gericht op het praktijkdeel van de opleiding: de stage. Op één na hebben alle deelnemers het opleidingsdeel afgerond en het merendeel heeft eveneens deelgenomen aan het praktijkdeel, de stage. De deelnemers, docenten en producenten zijn enthousiast over AMWAHT. Ook de aanpak op maat bleek succesvol: kijkend naar het individu werd gezocht naar een geschikte stageplaats en een passende rol. Knelpunten zijn ervaren bij het vinden van stageplekken en de invulling van de activiteiten tijdens de stage. Daarnaast verliep het opstarten van lotgenotengroepen door deelnemers niet altijd eenvoudig.

Samenvatting werkzame elementen

  • Een intensieve, groepsgerichte opzet van de interventie.
  • Tijdens de opleiding (c.q. lotgenotengroep) ontstaat een groot onderling vertrouwen.
  • Niet-schoolse aanpak met een combinatie van zware thema’s (persoonlijke verhalen) en lichte oefeningen.
  • De opleiding is gericht op ruimte voor de deelnemers om hun eigen verhaal en beleving te uiten.
  • Deelnemers doen eerst zelf wat ze later gaan gebruiken tijdens de lotgenotengroepen.
  • De combinatie van een opleidingsdeel en praktijkdeel.
  • Door de fasering wordt een systematische aanpak gerealiseerd.
  • Nazorg: tijdens het praktijkdeel zijn er nog bijeenkomsten.