Bewoners gezonder door wijkgerichte zorg

Overvecht Gezond

18 mei 2016

Betere gezondheid voor alle bewoners in de wijk. Dat is het doel van een samenwerking tussen zorg- en dienstverleners die hun aanbod op elkaar afstemmen. Zij pakken gezondheidsproblemen gericht aan én stimuleren een gezonde leefstijl.

Overvecht Gezond levert zuinige en zinnige zorg op

Overvecht Gezond staat voor een integrale aanpak op wijkniveau, waarbij professionals samen  proactief inhaken op de (toekomstige) gezondheidsproblemen bij hun patiënten. Het doel is dat:

 • bewoners vooral meer bewegen en sporten in hun vrije tijd. Steeds minder kinderen hebben overgewicht.
 • zorgkosten dalen door:
  - huisartsen en praktijkondersteuners die ruimer de tijd nemen voor patiënten;
  - doelmatiger voorschrijven van geneesmiddelen;
  - daling van het zorggebruik in het ziekenhuis.

De samenwerking is er niet alleen om gezondheidsproblemen aan te pakken. De organisaties werken ook aan:

 • verbeteren van de sociaaleconomische positie van bewoners;
 • een gezondere leefstijl;
 • een prettige leefomgeving;
 • betere zorg in de buurt;
 • participatie van bewoners in de samenleving.

Een integrale wijkgerichte aanpak

De activiteiten van Overvecht Gezond passen bij Gezonde Wijk Overvecht. Samen met partners werkt Overvecht Gezond aan de versterking van de eerstelijnszorg en de verbinding met tweedelijnszorg, preventie, welzijn en wonen. Om ook sociale en financiële problemen aan te pakken werken de organisaties wijkgericht samen. De Gezonde Wijk-aanpak helpt bewoners op eigen kracht verder te gaan.

Het uitgangspunt is dat samenwerking op het gebied van welzijn, publieke gezondheid en zorg voor wijkbewoners veel gezondheidswinst kan boeken. Belangrijk zijn de volgende speerpunten:

 • Professionals focussen op gezondheid en gedrag en niet alleen op ziekte en zorg.
 • Juist door samenwerking kunnen zorgverleners onderliggende problemen vroeg signaleren en oplossen.
 • Aanbod van activiteiten rond thema's als bewegen en ontspannen. Dit maakt mensen bewust en verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en laat ze in beweging komen.

Wat zijn de succesfactoren?

 • Succesvol in de aanpak is de intensieve inzet en samenwerking van huisarts en praktijkondersteuner. Doordat zij ruimer de tijd nemen voor patiënten, is het zorgaanbod preciezer afgestemd op de zorgbehoefte van de patiënt.
 • Wat goed werkt is dat professionals in de wijk aansluiten op de behoefte en eigen kracht van bewoners. Zij stimuleren bewoners om zelf positief om te gaan met hun leefstijl en gezondheid.

Wie werken samen?

Gezonde wijk is onderdeel van het convenant Utrecht Gezond! In Gezonde Wijk Overvecht werken Achmea en gemeente Utrecht met de organisaties in de wijk aan het verbeteren van de gezondheid van bewoners. Samenwerkingspartners van Gezonde Wijk Overvecht zijn Careyn, Indigo, Overvecht Gezond, St. Antonius ziekenhuis, Wijk&Co, Achmea en de gemeente Utrecht.

Website

www.overvechtgezond.nl

Evaluatie

 • In de praktijkstudie Best practices HSL en GWO (pdf) kunt u lezen dat de multidisciplinaire aanpak van Gezonde Wijk Overvecht gezondheidswinst boekt. Daarnaast hebben professionals de ruimte om bottom-up activiteiten te ontwikkelen. De veelheid van activiteiten en dat de verschillende organisaties dezelfde boodschap uitdragen zorgen voor een groter effect op de inwoners. Ook de niet meetbare aspecten zoals elkaar leren kennen tussen professionals zorgt voor meerwaarde.
 • Een evaluatieonderzoek van de UvA uit 2014 leest u hier (pdf).
 • Het NJI deed een proces- en effectevaluatie naar het project Gezond Gewicht Overvecht (pdf). Het blijkt dat het percentage kinderen met overgewicht in de basisschoolleeftijd is afgenomen van 26% in schooljaar 2004/2005 naar 20% in schooljaar 2008/2009.
 • Tot slot voerde LPBL een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit voor de Gezonde wijk-aanpak. Hieruit blijkt dat het belangrijkste effect van de aanpak is dat het gezondheidswinst voor burgers oplevert. De uitgebreide onderzoeksrapportage vindt u hier (pdf).