BOKD Dorpsomgevingsplan

praktijkvoorbeeld - 30 april 2015
 

Het Dorpsomgevingsplan of DOP is een ruimtelijke vertaling van een lokaal programma voor de leefbaarheid, voor voorzieningen en recreatie. Het is ook een instrument voor dorpsbelangenorganisaties in overleg met overheden, instellingen en de eigen achterban. Uit een DOP worden uitvoeringsgerichte projecten afgeleid voor de korte of langere termijn. Deze worden beschreven in de zogenaamde lokale agenda.

Aanpak
Het DOP geeft de visie weer van bewoners op een door hen gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het dorpsgebied. De ruimtelijke kwaliteiten, de identiteit van het dorpsgebied en de verwachtingen van bewoners worden in een uitgebreid belevingsonderzoek achterhaald (fase 1). Groepjes van zes tot acht bewoners praten in een huiskamersetting over meegebrachte voorwerpen die zij relateren aan hun dorp en het landschap. Bewoners maken foto’s van betekenisvolle en generieke elementen in het dorp en omgeving. Ook wordt het dorp verkend op de fiets samen met een dorpskenner en een historisch geograaf. De historische, hedendaagse en toekomstige betekenis van plaatsen in het dorp passeren de revue. Kinderen worden actief betrokken via de basisscholen. De uitkomsten van dit
belevingsonderzoek worden samengevat in een Lokaal Programma, waarin alle voorstellen naar thema worden gerangschikt. De lokale kennis van bewoners wordt vervolgens in wettelijke kaders geplaatst en gecombineerd met de inbreng van deskundigen (fase 2) en vormen de input voor het DOP.

Inbreng opvattingen bewoners
In het DOP zijn de opvattingen van bewoners over de ruimtelijke kwaliteit van hun gebied beschreven, samen met een ontwerpvisie waarin gewenste veranderingen in de directe leefomgeving worden weergegeven.

Doel/resultaat
Het Lokaal Programma en het daaruit voortvloeiende DOP vormen de voorzet voor een Lokale Agenda van uit te voeren projecten.

Regie
Dorpsbelangenorganisatie.

Website