Campus Diep Groningen

praktijkvoorbeeld - 11 november 2011

Campus Diep geeft jongeren kansen om met een flinke steun in de rug constructief aan hun toekomst te werken. Campus Diep biedt één samenhangend aanbod voor jongeren die iets van hun leven willen maken en die daarbij hulp kunnen gebruiken. Het is een keten van woon-leer-werkvoorzieningen die zorgvuldig op elkaar afgestemde begeleiding en ondersteuning bieden aan 18 tot 27-jarigen die dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te worden.

Wat is het project?

Campus Diep is een keten van samenhangende en samenwerkende woon-leer-werkvoorzieningen voor jongvolwassenen van 18 tot 27 jaar in de stad Groningen. Onder een voorziening verstaan we een project op een bepaalde locatie.Binnen dit project bieden goed opgeleide medewerkers volgens een bepaalde methodiek begeleiding en ondersteuning aan jongvolwassenen; zoveel begeleiding als moet, zo weinig als kan. De begeleiding is er op het gebied van wonen, leren en werken. Binnen de voorzieningen werken verschillende organisaties samen. Het begeleidingsaanbod ontwikkelen organisaties gezamenlijk. Zo ontstaat een samenhangend begeleidingsaanbod voor deelnemers.

Hoe werkt het project?

Campus Diep bestaat uit vier projecten, namelijk:
- Het Hoendiephuis
- BibaBon
- Kamers met Kansen
- Ambulante Woonbegeleiding.
Verder heeft Campus Diep een project voor jonge schoolgaande moeders.  De begeleiders van dit project bekijken met jou wat jij nodig hebt: 4 uur begeleiding per week, terwijl je thuis bij je ouders blijft wonen of 6 uur woonbegeleiding per week in een proefwoning.
- Het Hoendiephuis is een voorziening voor 20 jongeren die 24-uurs begeleiding krijgen. Deze begeleiding wordt gegeven op het gebied van het vinden van dagbesteding, schuldsanering en psychosociale hulpverlening. Natuurlijk helpen de begeleiders ook bij praktische zaken.
- BibaBon biedt plaats aan twaalf jongeren. Er zijn drie Biba Bonhuizen in Groningen. Ieder huis wordt door vier jongeren gedeeld. In de BibaBon huizen is dagelijks vier uur begeleiding aanwezig.
- Kamers met Kansen is een voorziening voor jongeren die een opleiding volgen, maar dreigen uit te vallen door problemen thuis. Iedere deelnemer heeft een eigen woonstudio en krijgt gemiddeld vier uur begeleiding per week. Deze begeleiding richt zich op het halen van een startkwalificatie en het zelfstandig wonen. Er zijn 17 plaatsen beschikbaar.
- Ambulante Woonbegeleiding is een voorziening voor deelnemers die succesvol een ander traject in Campus Diep doorlopen hebben. Deelnemers wonen zelfstandig in een proefwoning die zij aangewezen krijgen via de gezamelijke woningcorporaties. Gemiddeld is er 1 tot 2 uur begeleiding per week. Er maken ruim 30 jongeren per jaar gebruik van deze begeleiding.

Deelnemers tekenen bij de start van een traject een contract met de medewerkers van een voorziening. In dat contract staat dat deelnemers zich actief opstellen en meewerken aan de eigen ontwikkeling. Als tegenprestatie ontvangen deelnemers begeleiding op maat. Doelen en subdoelen op het gebied van wonen, leren en werken, en afspraken over de begeleiding, staan in een begeleidingsplan dat deelnemers en begeleiders samen opstellen. Ook staat beschreven op welke wijze en in welke tijd deelnemers de doelen behalen. De medewerkers die de woonbegeleiding verzorgen, hebben ook de taak van algemeen trajectbegeleider. De rollen en taken van alle begeleiders staan vermeld in het begeleidingsplan.  
Het hele traject bestaat uit verschillende fases: Toeleidingsfase; aanmeldingsfase; toegangsfase; intakefase; start- en kennismakingsfase; onderzoeksfase; het begeleidingsplan; uitvoeringsfase; evaluatiefase; uitstroomfase Deelnemers die het traject op campus Diep goed doorlopen, komen in aanmerking voor een proefwoning op naam van Stichting Huis. Zij ontvangen in deze periode nog één uur ambulante woonbegeleiding. Indien ook de bewoning van dit pand goed verloopt, komt de woning op eigen naam van de deelnemer. In het begeleidingsplan staat vermeld waaraan een traject moet voldoen om in aanmerking te komen voor een proefwoning. 

Wat zijn de succesfactoren?

De basis is een eigen plek waar ze niet gestoord of bedreigd worden. Omdat het project uit vier onderdelen bestaat kan gekeken worden wat voor ’n jongere de beste woonomgeving is en waar hij zij aan wil werken. Deelnemers kunnen carrière maken binnen campus Diep. Van veel begeleiding naar volledige zelfstandigheid, van een kamer naar een eigen woning. Een andere succesfactor is het feit dat er zoveel organisaties meewerken en dat het een breed draagvlak heeft.  

Er wordt samengewerkt met:

Woningcorporatie Nijestee, huisvesting; Stichting Huis, hulp bij wonen; ROC Alfa-college, opleiding; ROC Noorderpoort, opleiding; Werkpro, re-integratie en werk-leertrajecten; MJD Groningen, (jeugd)hulpverlening; Elker, jeugdhulpverlening; Gemeente Groningen, afdelingen Sociale Zaken, Onderwijs, Zorg en Welzijn

Het project Campus Diep wordt vanuit de volgende bronnen gefinancierd:

Participatiegelden - AWBZ-bijdrage - Plusgelden of Winsemiusgelden - Particuliere fondsen - Maatschappelijke opvanggelden - Projectgelden - Eigen bijdrage deelnemers.

Website

Evaluatie

Over de beginperiode 2009-2010 is een evaluatie geschreven. Deze is te vinden in de bijlages.

Looptijd

Looptijd start
2009

Looptijd einde
Doorlopend

Uitvoerende organisaties

Uitvoerende organisaties
Stichting Huis en toevluchtsoord
Antillenstraat 9
9714 JT Groningen
T 050 599 14 20
E info@campusdiep.nl
www.stichtinghuis.nl

Plaats

Groningen

Provincie

Groningen

Land

Nederland

Contact

Charlotte Schippers
Secretaris Campus Diep Groningen
Pausgang 4
9712 EZ Groningen
T 050 311 21 68
www.campusdiep.nl

DownloadsTypeGrootte
Evaluatie Campus Diep 2009-2010 pdf825.39 KB
Maatschappelijk Rendement Campus Diep pdf637.08 KB