De Dialoogmethode

praktijkvoorbeeld - 30 april 2015
 

De Dialoogmethode beoogt zowel de onderlinge betrokkenheid tussen (buurt-of wijk)bewoners als de relaties tussen bewoners, wijkprofessionals en de gemeente te versterken. De aanpak is erop gebaseerd dat alledaagse leefbaarheidsproblemen pas echt aangepakt kunnen worden als bewoners, wijkprofessionals en de gemeente samenwerken en daarbij uitgaan van de leefsituatie van de bewoners. Doelgroepen zijn dan ook bewoners, professionals en gemeentebesturen.

Doel
Het bevorderen van een coproductie tussen bewoners, professionals en de gemeente in het gezamenlijk aanpakken van problemen in de buurt. Subdoelen zijn het bevorderen van participatie en ontmoeting, het stimuleren van begrip en het overbruggen van een grote afstand en misverstanden tussen verschillende bevolkingsgroepen

Aanpak
In de Dialoogmethode staat de dialoog tussen twee panels centraal: enerzijds een focusgroep, bestaande uit bewoners en anderzijds een expertgroep, bestaande uit wijkprofessionals en de gemeente. De focusgroep van bewoners stelt aandachtspunten op voor de wijk en legt deze voor aan de expertgroep.

Aansluiten bij ervaringen en wensen van bewoners
De wijkprofessionals en de gemeente gaan na wat zij al doen met de aandachtspunten en hoe hun inzet beter kan aansluiten bij de ervaringen en wensen van bewoners. Daarnaast wordt bekeken hoe de verschillende activiteiten van wijkprofessionals beter op elkaar afgestemd kunnen worden, zodat er continuïteit, creativiteit en synergie ontstaan in het aanbod van wijkprofessionals. Dit leidt tot een
integraal toekomstplan van de expertgroep waarin de aandachtspunten van de bewoners zijn verwerkt. De zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de bewoners staan in het toekomstplan centraal, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door professionals.

Gezamenlijke bijeenkomst van bewoners, focusgroep en expertgroep
Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de focusgroep en de expertgroep presenteren de wijkprofessionals en de gemeente hun toekomstplan aan de bewoners. Wanneer het toekomstplan, verrijkt met suggesties van bewoners, de steun krijgt van zowel de focusgroep als de expertgroep, worden de gemaakte afspraken geconcretiseerd in een wijkagenda. Hierbij wordt afgesproken hoe de verschillende partijen gezamenlijk zullen toezien op de naleving van de wijkagenda.

Ontwikkelaar en materiaal
De methode is tijdens een Wmo-pilot in de gemeente Groningen ontwikkeld door Decide, een initiatief dat verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor meer informatie over de methode kunt u terecht op www.decide.nl

Onderzoek
De Dialoogmethode is in 2007 geëvalueerd in het kader van de Wmo-pilot Groningen.