Dorpsspiegel

praktijkvoorbeeld - 30 april 2015
 

Dorpsspiegel is een methode waarmee de leefbaarheid van dorpen in kaart wordt gebracht aan de hand van cijfermateriaal, woord en beeld. De Dorpsspiegel geeft gemeenten en dorpsorganisaties de mogelijkheid om periodiek de leefbaarheid in hun dorp te meten en hierover met elkaar in gesprek te gaan. De methode is erop gericht een aanzet te geven voor de aanpak van leefbaarheidsvraagstukken binnen het lokaal sociaal beleid.

Aanpak
In de Dorpsspiegel worden verschillende methoden van informatieverzameling gecombineerd. Er wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve methoden waarbij objectieve en subjectieve bronnen als basis fungeren. Zo wordt tegelijkertijd een binnen- (beleving) en een buitenperspectief (beeld op basis van statistieken) op een dorp gegeven. De methode kent vier onderdelen:
1. dorp in vragen
2. dorp in gesprek
3. dorp in beeld
4. dorp in structuur.

Bewoners betrekken
Zowel de gemeente, de professionals als de bewoners zelf zijn nauw betrokken bij de uitvoering van de Dorpsspiegel. Het beeldende karakter van de methode spreekt betrokkenen op alle niveaus aan. De methode bestaat uit de volgende vijf fasen.
1. Initiatieffase.
2. Mobilisatie- en instructiefase.
3. Uitvoeringsfase.
4. Analysefase.
5. Terugkoppelingsfase.

Regie
Het initiatief ligt bij de gemeente. Bewoners zijn via de dorpsorganisaties wel intensief betrokken.

Ontwikkelaar
De methode is ontwikkeld door de gemeente Opsterland, Movisie en Partoer. De methode is als pilot uitgezet in Hemrik, Tijnje en Ureterp in 2002.

Onderzoek
E. Engbersen, M. Uyterlinde, S. van Arum & A. van der Kooij (2005) Dorpsbewoners maken het dorp. Toolkit bewonersparticipatie Platteland. Utrecht: MOVISIE.

 

Website