De Dwarsweg

praktijkvoorbeeld - 12 januari 2007

De Dwarsweg is een voorziening voor twaalf jongens met een complexe meervoudige problematiek die dak- en/of thuisloos dreigden te worden of zijn geweest. De jongens wonen zelfstandig in een pand. De begeleiding is niet groepsgericht, maar individueel.

Wat is het project?

De Dwarsweg is een voorziening voor jongens tussen 18 en 23 jaar, waarbij sprake is van een licht verstandelijke beperking en/of een psychiatrische problematiek. Ze zijn vaak dak en thuisloos geweest en hebben een bijkomende handicap zoals LVG, autisme spectrum stoornis of ADHD. Het doel van De Dwarsweg is om de jongeren een nieuw toekomstperspectief te bieden. Ze vallen vaak tussen de wal en het schip en daarom kiezen de RIBW en de Driestroom voor deze samenwerking. Het streven is dat de jongens binnen twee jaar in staat zijn zelfstandig te wonen of in een beschermende woonvorm een plek vinden. De jongeren die in aanmerking komen voor een plek op De Dwarsweg hebben een gezonde behoefte aan autonomie. Echter, deze autonomie ten aanzien van geld, scholing, werk, relaties en wonen, hebben in het verleden vaak geleid tot problemen. De mogelijkheid om verantwoorde beslissingen te nemen ontbreekt of wordt door de omgeving ingeperkt. Hierdoor ontstaat een spanningsveld tussen enerzijds de behoefte om zelfstandig keuzes maken, en anderzijds de beperkingen vanuit de eigen beperkte mogelijkheden en de beperkingen vanuit de omgeving. Met verantwoorde beslissingen wordt bedoeld dat het gedrag niet leidt tot schulden, het verliezen van de eigen woonruimte, voortijdig schoolverlaten, frequente conflicten op het werk, relationele problemen, e.d.
Centraal staat de vraag waar mogelijkheden voor jongeren liggen en hoe dat vertaald kan worden naar een persoonlijk toekomstperspectief. De Dwarsweg start vanuit een lerende leef- en werksituatie voor zowel jongeren als professionals. De medewerkers van De Dwarsweg staan voor de overtuiging dat de begeleiding zich dient te richten op: de bewoner van de Dwarsweg als manager van zijn eigen bestaan.

Wat levert het op?

De jongeren krijgen huisvesting en intensieve ondersteuning. Er wordt gewerkt aan scholing en training naar arbeid, in het verlengde van de wens en mogelijkheden van de jongere. Ze worden geholpen bij de ontwikkeling van, of het in stand houden van hun netwerk.

Hoe werkt het project?

Binnen de visie van De Dwarsweg komen drie uitgangspunten samen: autonomie, relatie en competentie. Het 8-fasenmodel wordt toegepast om de begeleiding vorm te geven en biedt een duidelijke structuur. Binnen de begeleiding staat de presentiebenadering centraal: er zijn voor de ander. De Dwarsweg hanteert de instapmethode, cognitieve interventies, motiverende gespreksvoering, oplossingsgerichte gespreksvoering en de sociale omgevingsanalyse.

Meer informatie over het 8-fasenmodel is te vinden op de website van Movisie. Zie voor meer informatie ook de bijlagen.

Wat zijn de succesfactoren?

De aanpak is onder andere succesvol omdat de bewoners ieder op hun eigen tempo hun eigen problemen leren aanpakken. Doordat de bewoners in hun eigen HAT-eenheid wonen, wordt duidelijk op welke punten ze moeite hebben met zelfstandig wonen.

Met wie wordt samengewerkt?

RIBW Nijmegen & Rivierenland (GGZ), Stichting De Driestroom (VG) en Standvast Wonen (woningbouwcoorporatie)

Financiering

Financiering vindt plaats vanuit de reguliere AWBZ-gelden.

Looptijd

Looptijd start
2007

Looptijd einde
Doorlopend

Uitvoerende organisaties

RIBW Nijmegen & Rivierenland
Keizer Karelplein 32a
6511 NH Nijmegen
T 024 382 05 00

Plaats

Nijmegen

Provincie

Gelderland

Land

Nederland

Contact

Maurice Custers
RIBW Zorgcoördinator Locatie Bijzondere Diensten
m.custers@ribw-nr.nl
M  06 22 48 79 67

DownloadsTypeGrootte
Nijmegen biedt zwerfjongeren weer perspectief - Spectrum pdf312.73 KB
Visie en Werkwijze Dwarsweg samenvatting - 18 maart 2010 doc104 KB