Eergerelateerd geweld in en om de school

praktijkvoorbeeld - 5 mei 2010

Het scholenproject Eergerelateerd geweld in en om de school van twee ROCen beoogt kennis en inzicht over eergerelateerd geweld te ontwikkelen en een aanpak te formuleren gericht op de vroegsignalering en het doorverwijzen van eergerelateerd geweld op scholen.

Aanleiding

Eergerelateerd geweld is een vraagstuk dat steeds meer de aandacht van maatschappelijke instellingen verdient. Docenten en hun collega’s op scholen hebben intensief contact met mogelijke slachtoffers, en hebben om die reden een belangrijke taak om eergerelateerd geweld te signaleren. Enerzijds leveren zij daarmee een bijdrage aan de aanpak van een maatschappelijk thema, anderzijds draagt signalering in en om de school en een doorverwijzing naar een effectieve aanpak van dit thema eraan bij dat deelnemers niet vroegtijdig de school verlaten, en dat zij hun opleiding voltooien.

Werkwijze

Het scholenproject Eergerelateerd geweld in en om de school bestaat uit verschillende onderdelen. Een onderdeel is een onderzoek naar de signalen van erekwesties bij leerlingen. Bureau Beke heeft dit onderzoek uitgevoerd. De doelen van dit onderzoek zijn mogelijke vroegsignalen op basis van casussen en registratiesystemen opsporen; nagaan door wie de signalen van eergerelateerd geweld in de scholen waargenomen worden; in kaart brengen hoe met de zaken is omgegaan en welke knelpunten en successen hebben zich daarbij voorgedaan en de de invloed van de werking van zorgstructuren en andere lokale partners analyseren.

Er zijn trainingen voor eerste en tweedelijns medewerkers ontwikkeld. De eerste is gericht op het ontwikkelen en eigen maken van competenties en vaardigheden in relatie tot het thema. Daarnaast is de training gericht op kwaliteitsverhoging en borging van competenties en vaardigheden van betrokkenen in het project. De training voor de tweedelijns medewerkers is gericht op het opbouwen van inhoudelijke expertise over het onderwerp eergerelateerd geweld en het ontwikkelen en eigen maken van competenties en vaardigheden in relatie tot de activiteiten die 2de lijns medewerkers verrichten in het project. Ten slotte is er nog een scholing over eergerelateerd geweld voor alle betrokkenen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, om bewustwording van de problematiek te creëren.

In het kader van het project zijn meerdere producten ontwikkeld die bruikbaar zijn in andere projecten. Dit betreft de gepubliceerde producten die hieronder te downloaden zijn en specifieke projectdocumenten die via de contactpersoon zijn op te vragen. Er is een visiedocument waarin concreet beschreven wordt hoe de visie zal wordt gerealiseerd in een werkproces, een intentieverklaring waarin het voornemen tot samenwerken expliciet gemaakt en een samenwerkingsovereenkomst waarin het gezamenlijk te behalen resultaat tussen interne en externe ketenpartners wordt vastgelegd; een flyer voor alle medewerkers van de onderwijsinstelling met als doel medewerkers te informeren over de manier waarop de school omgaat met het thema eerzaken. Daarnaast is het doel van de flyer de actiebereidheid van de medewerkers van de school vergroten, zodat deze medewerkers bij signalering daadwerkelijk handelen volgens de voorgestelde werkwijze.

Doel

  • Het project geeft inzicht in de aard van eergerelateerd geweld en gedrag zoals deze zich voordoet op de deelnemende onderwijsinstellingen;
  • Het project levert een concrete bijdrage aan invulling van beleid en een overdraagbare aanpak met betrekking tot eergerelateerd geweld;
  • Het project levert een concrete bijdrage aan kennisontwikkeling en vaardigheden m.b.t. signalering en weerbaarheid van leerkracht, deelnemer en familie (ontwikkeling en beproeving van werkwijzen);
  • Het project geeft inzicht in de signalering, omgang cq. afhandeling van zaken waarbij eerproblematiek mogelijk aan de orde is gedurende de looptijd van het project, en constateert daarbij succesfactoren en knelpunten.

Doelgroep

Medewerkers en leerlingen van scholen (VO en MBO)

Resultaat

Het project heeft de volgende producten opgeleverd:

  • Albeda College & ROC Twente (2008) Zorg en veiligheid op het Albeda College. Leren in een veilige en prettige schoolomgeving is een voorwaarde voor een succesvolle schoolcarriere. Almelo: Albeda College & ROC van Twente.
  • Albeda College & ROC Twente (2008) Weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren met eergerelateerde problemen. Almelo: Albeda College & ROC van Twente.
  • Philips G.J. , Goedee, J., Rijkers, A. Naar eer en geweten. Naar een aanpak van eergerelateerd geweld in en om de school, beleidsnota. Almelo: Albeda College & ROC van Twente.
  • Ouchan, K. (2008) (2008) Handleiding ‘Omgaan met eergerelateerde issues, voor begeleiding van MBO jongeren met eergerelateerde problemen. Almelo: Albeda College & ROC van Twente
  • Schaffer, S. (2008) Een kwestie van eer - tien portretten van MBO jongeren met eergerelateerde problemen. Almelo: Albeda College & ROC van Twente
  • Kuppens, J., Cornelissens, A. & Ferwerda, H. (2008) Leren van eer op scholen. Een onderzoek naar vroegsignalen van eergerelateerd geweld. Arnhem, Bureau Beke.

Samenwerkingspartners

Albeda College Rotterdam en ROC van Twente.

Financiering

Het ministerie van VROM -  Wonen, Wijken en Integratie financierde het project.

Website

Evaluatie

Anno 2013 is op de website van ROC Twente niets op dit project te vinden. Op de website van het Alberdacollege is te lezen dat zaken rond eergerelateerd geweld besproken kunnen worden met de schoolmaatschappelijk werker. In die zin lijkt dat wat eerst een project was nu is vastgelegd in het reguliere beleid van het Albedacollege.

Looptijd

Looptijd start
2007

Looptijd einde
2009

Uitvoerende organisaties

ROC van Twente, Loopbaancentrum
www.rocvantwente.nl

Albeda College
www.albeda.nl

Land

Nederland

Contact

Albeda College
Vertrouwenspersoon
T  010 448 27 60
vertrouwenspersoon@albeda.nl

DownloadsTypeGrootte
Een kwestie van eer - portrettenboekje pdf2.21 MB
Leren van eer op scholen pdf1.29 MB
Naar eer en geweten - beleidsnotitie pdf673.78 KB
Weerbaarheidstraining aan MBO-jongeren met eergerelateerde problemen pdf521.46 KB
Zorg en veiligheid op het Albedacollege pdf1.18 MB