Ervaringsdeskundigen gesprekspartner gemeente over dak- en thuislozen

Klankbordgroep Dak- en Thuislozen

De Klankbordgroep Dak- en Thuislozen (KDET) bestaat uit ervaringsdeskundigen die nauw contact hebben met dak- en thuislozen op straat en in de opvang. De klankbordgroep informeert en adviseert de gemeente Eindhoven over knelpunten uit de praktijk.

De klankbordgroep is een belangenplatform van en door dak- en thuislozen. Leden zijn ervaringsdeskundig en werken als straatambassadeurs: daklozen kunnen bij hen terecht voor vragen en helpen daklozen naar hulp. 

Wat levert de Klankbordgroep op?

KDET is naast gesprekspartner van de gemeente ook actief in het ondersteunen van en voorlichting geven aan dak- en thuislozen.

De klankbordgroep:

 • zet zich in voor betere hulpverlening aan dak- en thuislozen. KDET behartigt de belangen van dak- en thuislozen en komt op voor hun rechten.
 • is gesprekspartner van de gemeente over dak- en thuislozenbeleid.
 • is een ombudsman waar dak- en thuislozen terecht kunnen met vragen of problemen. De leden van de klankbordgroep bieden ondersteuning, gaan met dak- en thuislozen mee naar instanties of bemiddelen voor ze.
 • bundelt alle verhalen uit de praktijk tot een dossier. Met dat dossier gaat de KDET in gesprek met de ambtenaren van de gemeente en hulpverleners. Zo zorgt de klankbordgroep voor meer duidelijkheid over wat er in de praktijk leeft en wat vatbaar is voor verbetering.
 • onderzoekt signalen en klachten over de zorg aan dak- en thuislozen. De bevindingen en verbeterpunten bespreekt de KDET met het stedelijk kompas en de instantie waar de signalen over gingen.

Hoe werkt de Klankbordgroep?

De klankbordgroep is gesprekspartner van de partijen van het Stedelijk Kompas, dit is het plan van aanpak voor Maatschappelijke Opvang. Daarnaast spreekt de Klankbordgroep ook met diverse aanbieders. De gemeente en de klankbordgroep bespreken samen thema’s als een nieuw ontwikkeld instroomhuis of de opvang van zwerfjongeren.

KDET draagt aandachtspunten aan voor de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid. Als een beleidsdocument gereed is krijgt KDET de ruimte om de gemeente van een advies te voorzien.

Succesfactoren

Factoren waardoor de klankbordgroep goed functioneert zijn:

 • Onafhankelijke positie: leden klankbordgroep zijn geen lid van cliëntenraden;
 • Ondersteuning door een onafhankelijke coördinator;
 • Bieden van trainingsmogelijkheden en experimenteerruimte;
 • Veel aandacht voor het opbouwen en behouden van vertrouwen;
 • Open staan voor elkaar en oprecht zijn;
 • Helder zijn in verwachtingen van elkaar;
 • Bieden van huisvesting waar leden elkaar kunnen ontmoeten.

Meer weten?

Kijk op de website van stichting Ervaring die st(r)aat

Of neem contact op met coördinator Els Keet via info@ervaringdiestaat.nl.