Escape........als je wereld kleiner wordt

praktijkvoorbeeld - 29 september 2015

Beschrijving van een succesvol afgesloten project om eenzaamheid onder mensen die door een handicap of chronische ziekte aan huis of aan bed gebonden te bestrijden.  Mensen die door een handicap of chronische ziekte aan huis of aan bed gebonden zijn hebben grote kans om in een sociaal isolement te geraken. In het project Esc@pe kregen zij de mogelijkheid om met internet en email hun contacten te verbreden of te verdiepen. Ook bood het hen de mogelijkheid om informatie op te zoeken of om gewoon spelletjes te doen. De deelnemers aan het project in Eindhoven kregen alle benodigde apparatuur, kregen les in het gebruik van de computer en werden ondersteund door bezoek vrijwilligers. 

Wat is Escape?
Eenzame senioren (50 +) die door een handicap of chronische ziekte aan huis gebonden zijn in contact te brengen met anderen (waaronder lotgenoten) door het gebruik van de pc en internet, waardoor eenzaamheid wordt voorkomen of tegengegaan.

Wat leverde Escape op?
Dit project heeft aantoonbaar geleid tot vermindering van eenzaamheidgevoelens bij een groot aantal deelnemers.

Hoe werkte Escape?
In het project Escape kregen mensen met een handicap of chronische ziekte de mogelijkheid om met internet en email hun contacten te verbreden of te verdiepen. Ook bood het hen de mogelijkheid om informatie op te zoeken of om gewoon spelletjes te doen. De deelnemers aan het project in Eind-hoven kregen alle benodigde apparatuur, kregen les in het gebruik van de computer en werden gedu-rende een periode van drie jaar ondersteund door bezoekvrijwilligers.

Belangstellenden konden in het pilotproject in Eindhoven werden aangemeld via de vaste bezoekvrij-willigers van het Rode Kruis en de Zonnebloem. Deze bezoekvrijwilligers bezochten de deelnemers al één keer in de twee a drie weken.
Voor de volledige financiering van de aan te schaffen digitale apparatuur (PC, printer en een vaste kabelverbinding met een totaal van vijftien sets) werden sponsoren of subsidieverleners aangezocht.  De duur van de financiering was drie jaar en dit was ook de projectperiode. De deelnemers kregen kosteloos een geschikte PC en een kabelverbinding met internet voor de duur van het project in bruik-leen; alleen voor gebruiksartikelen zoals papier en inkt werd een limiet gesteld. In de projectperiode kregen maximaal vijftien als eenzaam geïndiceerde deelnemers toegang tot het internet via de bruik-leenapparatuur. Een speciale website werd ontwikkeld waarop de deelnemers op hen toegesneden informatie konden vinden en waardoor zij in de gelegenheid werden gesteld om met elkaar te chatten (lotgenotencontact), te e-mailen en zich samen te ontspannen (spellen, hobby’s).

Bij de start werden de deelnemers vijfmaal thuis bezocht door een vrijwillige docent van Seniorweb Eindhoven. Doel van de huisbezoeken was het geven van zodanige instructies in het gebruik van de apparatuur aan de deelnemers (en hun eigen bezoekvrijwilligers) dat zij voldoende vaardigheden ver-wierven om zelfstandig van de aangeboden mogelijkheden gebruik te kunnen maken. De verdere begeleiding werd verzorgd door de eigen bezoekvrijwilliger.

Werving van deelnemers verliep via de bezoekvrijwilligers. Na een voorlichtingsbijeenkomst konden zij kandidaat-deelnemers voordragen. Deze voordrachten werden door de projectgroep beoordeeld. Vervolgens werden de kandidaat-deelnemers aan huis met behulp van een notebook voorgelicht over het project en de mogelijkheden van e-mail en internet. Zij konden zich daarna persoonlijk aanmelden, waarna hun deelname een feit was.

Instrumenten
- PC met internetverbinding via vaste kabelaansluiting, een monitor, webcam, speakers en een printer.

Deelnemers die aan bed gebonden zijn kregen een flat screen monitor , draadloos toetsenbord en muis en een speciaal computermeubel. Zowel deelnemers als bezoekvrijwilligers kregen de cursus ‘Bedieningsinstructies’ (vijf lessen van twee uur) door een vrijwilliger van seniorweb Eindhoven.

Wat zijn de succesfactoren?
Bovenal de aanhoudende inzet van een vrijwillige medewerker van Seniorweb Eindhoven. Hij wist alle benodigde organisaties enthousiast te malen waardoor financiering, materiële middelen en persoonlij-ke ondersteuning mogelijk werd om het project ter starten en succesvol af te ronden.

Knelpunten
De intake moet goed gebeuren. Sommige personen zijn eerst gebaat bij een cursus gericht op het vergroten van sociale vaardigheden voordat met succes aan dit project meegedaan kan worden.

Met wie werd samengewerkt?
Seniorweb Eindhoven, Rode Kruis Einhoven, de Zonnebloem Eindhoven, gemeente Eindhoven (GGD, MCZ/Sector Welzijn, afdeling Bestuursinformatie en Onderzoek), welzijnsorganisatie Loket W., Stichting voor Toegepaste Gerontologie, Fontys Hogescholen-Sociale Infrastructuur en Technologie.

Escape!.... Iets voor u?
Zoekt u naar mogelijkheden om eenzaamheid onder specifieke doelgroepen te verminderen, lees eerst het uitgebreide onderzoeksverslag (als bijlage bijgevoegd) en inventariseer daarna of het in uw omgeving mogelijk is om een dergelijke projectconstructie op te zetten.

Website

 

 

Evaluatie

Dit is een van de twee projecten uit het programma van het Fonds Sluyterman van Loo waarbij bij de deelnemers een duidelijke vermindering lieten zien in hun gevoelens van eenzaamheid. Uit het onderzoek blijkt dat het effect van de interventie het hoogste was bij de hogeropgeleiden uit de deelnemersgroep. Verwacht mag worden dat de interventie het meest geschikt is voor hoger opgeleiden. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de eenzaamheidsgevoelens bij de hogeropgeleiden bij aanvang en grootst waren. Bij hen was dus ook de meeste ruimte voor verbetering.

Als positieve ervaring werd door de deelnemers het vaakst genoemd ‘het leren omgaan met de computer’, daarna kwam ‘contacten met familie en kennissen, vervolgens ‘de contacten met andere Esc@pe deelnemers en tenslotte de toegang tot informatie en entertainment. Uit gesprekken emet deelnemers kwam verder naar voren dat deelname aan het project heeft geleid tot een versterking van het zelfvertrouwen, ondermeer door de overwinning om met een computer overweg te kunnen gaan.

Andere positieve ervaringen die werden genoemd zijn:
- ondersteuning van hobby’s;
- oude hobby’s weer oppakken;
- talen ophalen;
- het hebben van een daginvulling Esc@pe heeft ook een positieve werking gehad op de bezoekvrijwilligers. In het algemeen zijn de contacten met hun deelnemer intensiever en hechter geworden. drie jaar tijd significant minder last van eenzaamheidsgevoelens hebben.
Het Rode Kruis Eindhoven heeft een doorstart met het project gemaakt onder de naam ‘Blikopener’. 

Contact

Bard Briels
Onderzoeker MOVISIE
Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht
Postbus 19129 | 3501 DC Utrecht
T 06 55440526 (direct), 030 789 2000 (algemeen),
E b.briels@movisie.nl
www.movisie.nl

Downloads
Escape. Als je wereld kleiner wordt