Gemixt talent

1 oktober 2011

Buurtbewoners met een lichte verstandelijke beperking laten deelnemen aan de lokale samenleving. Dat is het doel van de methode Gemixt talent. Dit wordt bereikt door buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking zorgvuldig aan elkaar te koppelen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het vergroten van draagvlak bij bewoners en organisaties in de buurt. Bij de aanpak werken welzijn, zorg en vrijwilligersorganisaties uit de buurt samen.

Methodebeschrijving-gemixt-talent.pdf 639.61 KB

Uit interne evaluaties blijkt dat de methode bijdraagt bij aan het versterken van het sociale netwerk van de doelgroep. Goede individuele ondersteuning wordt hierbij belangrijk gevonden. Ook de samenwerking tussen welzijn en zorg wordt positief geevalueerd. Monitorgegevens laten een positief effect zien op de totstandkoming van sociale contacten tussen buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking.

Doel

Het hoofddoel van de methode Gemixt talent is het bevorderen van de deelname van mensen met een verstandelijke beperking aan de lokale samenleving zodat hun sociale netwerk versterkt wordt.

Doelgroep

De methode richt zich primair op alle buurtbewoners met een verstandelijke beperking, die behoefte hebben aan meer sociale contacten. Dit zijn mensen met een lichte verstandelijke beperking. 

Aanpak

De methode gaat uit van de samenwerking tussen zorginstelling, welzijnsinstelling en vrijwilligerswerkorganisatie(s). Het handboek bestaat uit twee delen.

De netwerkmethode in zeven stappen, die gericht is op het versterken van het sociale netwerk van mensen met een beperking.

De implementatiefase in zes stappen, die gericht is op het verkrijgen van voldoende draagvlak binnen zowel de zorginstelling als de welzijnsorganisatie voor de uitvoering van de netwerkmethode.

De benadering van de netwerkmethode is individueel. Een persoonlijk begeleider biedt ondersteuning aan degene met een beperking. Centraal uitgangspunt is dat de uitdaging in de samenleving ligt: daar moet draagvlak verkregen worden. 

Uitvoerende organisaties

De methode Gemixt talent is ontwikkeld voor toepassing door welzijnsorganisaties in samenwerking met zorginstellingen.

Ontwikkelaar
Vilans (voorheen NIZW Zorg)
030 789 23 00
www.vilans.nl

Talant Friesland
0513 643 800
www.talant.nl

Miks Welzijn
0513 414 593
info@miks-welzijn.nl

Onderzoek

Uit de interne evaluatierapporten (Smit, 2005; Broersma, 2010) blijkt dat zowel cliënten als buurtbewoners positief zijn over de methode. Ten aanzien van de persoonlijk begeleiders blijkt dat zij bij aanvang al betrokken moeten worden, dat er voldoende tijd en ruimte voor hun netwerkactiviteiten moet zijn en dat zij hierbij ook voldoende begeleid en gecoacht moeten worden. Tevens blijkt dat de samenwerking tussen de welzijnsinstelling en de zorgorganisatie succesvol is. Welzijn kan haar kennis van de lokale samenleving inzetten en kan de buurtorganisatie stimuleren. Gehandicaptenzorg kan haar cliënten praktische handvatten voor netwerken bieden en ook als ondersteuner volwaardiger in de buurt functioneren.

Er zijn twee rapportages (Smit, 2005; Broersma, 2010) van de uitvoerende organisatie beschikbaar met monitorgegevens die directe aanwijzingen voor de effectiviteit van Gemixt Talent geven (F). De monitorgegevens wijzen uit dat 13 van de 18 cliënten (Smit, 2005) en acht van de 13 cliënten (Broersma, 2010) succesvol zijn gekoppeld aan buurtbewoners en lokale initiatieven en/of verenigingen. Tevens blijkt uit de resultaten dat de koppelingen wisselend succes hadden: soms hadden de contacten een blijvend karakter, soms stopten de contacten na enkele ontmoetingen en moest een nieuw contact tot stand gebracht worden. Gesteld kan worden dat de methode bijdraagt aan de totstandkoming van sociale contacten tussen mensen met en mensen zonder beperkingen.

Samenvatting werkzame elementen

  • Het versterken van het sociale netwerk via deelname van mensen met een verstandelijke beperking aan de lokale samenleving.
  • De uitdaging ligt in de samenleving: het activeren van buurtbewoners om activiteiten te ondernemen met buurtbewoners met een verstandelijke beperking.
  • Het vergroten van draagvlak via een implementatiefase en het instellen van een klankbordgroep.
  • Het achterhalen aan welke activiteiten mensen met een verstandelijke beperking willen deelnemen, via de netwerkkaart en het wensengesprek.
  • Individuele ondersteuning maakt het voor mensen met een beperking mogelijk in contact te komen met buurtgenoten zonder beperking.
  • De inzet van bestaande buurtactiviteiten om het contact tot stand te brengen tussen buurtbewoners met en zonder beperking.
  • De bij de zorginstelling aanwezige kennis en vaardigheden op het gebied van het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking worden gekoppeld aan de bij het welzijnswerk aanwezige kennis van de lokale sociale kaart en contacten met sleutelfiguren in de gemeenschap.