IDOP Integraal Dorpsontwikkelingsplan

praktijkvoorbeeld - 30 april 2015
 

Doel van het IDOP is het vergroten van de participatie van burgers en het vergroten van de sociale samenhang in een dorp. Het IDOP is een toekomstplan van een dorp zelf, opgesteld door een projectgroep van bewoners, gemeente en instellingen. Het IDOP beschrijft hoe het dorp er over vier jaar uit moet zien om er prettig te kunnen wonen, werken en recreëren. Daarbij kijkt de projectgroep naar zowel fysieke als sociale en economische aspecten. Het IDOP beschrijft vervolgens de concrete stappen die moeten worden gezet om de plannen te realiseren. Doelgoepen zijn bewoners, gemeente, maatschappelijke instellingen en organisaties in een dorp.

Aanpak
Het IDOP kent een aantal stappen. Allereerst worden thema’s benoemd die binnen het dorp aandacht verdienen. Daarna vindt er verdieping van de thema’s plaats. De projectgroep vormt vervolgens focusgroepen van bewoners. Zij leveren bouwstenen aan voor het vervolg in de vorm van zogenaamde ‘uitspraken’. De thema’s worden vertaald in een toekomstplan. In twee plenaire dorpsbijeenkomsten
koppelt de projectgroep de ‘uitspraken’ terug en scherpt ze aan tot ‘kernuitspraken’. De volgende stap is het uitwerken van thema’s in (deel)plannen. Werkgroepen betrekken deskundigen vanuit de gemeente en relevante organisaties, verenigingen en instellingen, die de benodigde kennis en expertise inbrengen. Dit leidt tot haalbare plannen en draagvlak. Deze plannen worden vervolgens gepresenteerd in een dorpsbijeenkomst en voorgelegd aan andere bewoners en het gemeentebestuur. Ten slotte maken dorp, gemeente en instellingen gezamenlijk afspraken over verdere uitwerking, concrete uitvoering en monitoring.

Ontwikkelaar en materiaal
Timpaan Welzijn ontwikkelde het IDOP, met ondersteuning van het toenmalige LCO, in opdracht van de gemeente Opsterland. Het eerste IDOP werd in 2006 opgesteld in Wijnjewoude (Schonewille en Van Xanten, 2010). Meer informatie vindt u op de website van Timpaan: www.timpaanwelzijn.nl.

Onderzoek
In de provincie Noord-Brabant is veel ervaring opgedaan met IDOP’s. De provincie heeft daarom opdracht gegeven tot een een onderzoek door W.V.M. van Rijt-Veltman en C.K. Smit (2010). Evaluatie van de provinciale regelingen Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (IDOP); Co-creatie en co-realisatie van beleid. In opdracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Resultaten onderzoek
Uit het onderzoek komt naar voren dat burgers actief meedoen aan de toekomstontwikkeling van hun dorp. De dorpen krijgen bovendien weer toekomstperspectief en blijven bewoonbaar voor jong en oud. De IDOP-regelingen hebben door hun opzet (planontwikkeling) hieraan bijgedragen.