Individuele begeleiding van jongeren

Het doel van deze methode is moeilijk bereikbare jongeren met meervoudige problematiek te ondersteunen bij hun participatie in de maatschappij. Een jongere tussen de 14 en 25 jaar stelt samen met een jongerenwerker concrete doelen en een stappenplan vast. De variant Overenthousiast is gericht op het voorkomen van probleemgedrag bij (jonge) voetbalsupporters.

Methodebeschrijving-individuele-jongerenbegeleiding.pdf 564.77 KB

Uit praktijkervaringen met Overenthousiast blijkt dat er tijdens de looptijd minder incidenten waren bij voetbalwedstrijden. Dit is deels te herleiden tot de inzet van de methode. Door individueel te werken met aanspreekpunten in de groep, is negatief groepsgedrag doorbroken. Er is geen effectonderzoek naar de methode bekend.

Doel

Het doel van de methode Individuele Begeleiding van jongeren is om moeilijk bereikbare (multiprobleem) jongeren tussen de 14 en 25 jaar te bereiken en te ondersteunen bij hun participatie in de maatschappij.

Daarnaast is er de variant Overenthousiast met als doel het voorkomen van stadionverboden en het voorkomen van probleemgedrag (overlast, agressieve sfeer of persoonlijke problematiek) bij supporters.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren (jongens en meiden) van 14-25 jaar met langdurige, complexe en meervoudige problematiek. De variant Overenthousiast kent een specifieke doelgroep, namelijk supportersgroepen.

Aanpak

Individuele Begeleiding van jongeren verloopt in de volgende stappen.

Contact leggen met de jongere. Het contact met een jongere komt vrijwillig tot stand (dat wil zeggen via de jongere zelf, via de jongerenwerker of via het netwerk van (één van) beiden), of verplicht via een doorverwijzing of via de commissie stadionverboden.

Gegevens verzamelen en vastleggen. De jongerenwerker verzamelt en checkt persoonlijke gegevens, contacten van de jongere met instanties en contactpersonen en andere bronnen. Deze informatie legt de jongerenwerker vast in een dossier.

Doelen bepalen. Doelen en resultaten worden zo concreet mogelijk beschreven.  Jongerenwerker en jongere spreken af waarop resultaat geboekt wordt en op welke termijn. De jongerenwerker communiceert de doelstellingen met de netwerkpartners en stemt af wie welke rol hierin speelt.

Plan van aanpak. In het plan van aanpak worden met de jongere stappen besproken en afspraken gemaakt. De vervangingsmethode (Van Strijen, in: Bakker, 2011), waarbij negatief ervaren gedrag door positief gewenst gedrag wordt vervangen, kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Resultaten en evalueren. De jongerenwerker beschrijft de inspanningen en resultaten en bespreekt of de jongere behoefte heeft aan een vervolgcontact . Een afronding, een beëindiging en een doorverwijzing na een traject worden altijd geregistreerd. Zo wordt duidelijk dat Individuele Begeleiding een belangrijke schakel is in de keten van begeleiding en hulpverlening.

Uitvoerende organisaties

Individuele Begeleiding van jongeren – en ook de variant Overenthousiast - kan toegepast worden door welzijnsorganisaties die zich richten op het jongerenwerk.

Ontwikkelaar
Tandem Welzijnsorganisatie
Bea de Ruijter (contactpersoon)
024 365 01 49
b.de.ruijter@tandemwelzijn.nl
www.tandemwelzijn.nl

Onderzoek

Over de variant Overenthousiast bestaan vier rapportages (Friessen & Brukx, 2007; Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen, 2008; de Ruijter, 2009; Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen, 2010). Daaruit blijkt dat in de periode dat Overenthousiast liep, er minder en minder heftige incidenten zijn geweest bij voetbalwedstrijden. Dit is deels te herleiden tot de inzet van het project. Overenthousiast had een bereik van 250 jongeren per voetbalseizoen. Met 30 jonge supporters was wekelijks contact en bij 15 was er sprake van directe interventie.10 jonge supporters kregen succesvolle trajecten aangeboden op het gebied van bv invulling vrije tijd, alcohol- en drugsgebruik, inzicht in gedrag, gedrag op school en financiën. Door individueel te werken met aanspreekpunten in de groep is negatief groepsgedrag doorbroken.

Samenvatting werkzame elementen

  • Door kennis van de wijk, is de (problematiek en hulpvraag van de) jongere in beeld en is bekend in welke groepen de jongere zich beweegt.
  • Door de betekenisrelatie tussen jongerenwerker en jongere kan de jongerenwerker jongeren stimuleren tot positieve gedragsverandering en het versterken van hun (verborgen) talenten en kwaliteiten.
  • Door aansluiting te zoeken bij de eigen motivatie van jongeren wordt de eigen verantwoordelijkheid van de jongeren voor het behalen van persoonlijke doelen versterkt.
  • Door begeleiding bij het realiseren van praktische en concrete resultaten ontstaat vertrouwen in de begeleiding.
  • De jongerenwerker slaat een brug tussen straatcultuur en burgercultuur, ofwel tussen school, thuis en buurt (straat).
  • Het stimuleren van een actieve en coöperatieve houding van de jongere leidt ertoe dat jongeren coproducent worden.