Jongeren Interventie Team Schiedam (JIT)

1 november 2011

Het doel van de methode Jongeren Interventie Team (JIT) is maatschappelijke uitval van jongeren te voorkomen of te repareren. De doelgroep bestaat uit jongeren van 15 tot 23 jaar met problemen op meerdere leefterreinen. In de methode werken welzijn, jeugdhulpverlening en onderwijs samen.

Methodebeschrijving-jongeren-interventie-team-schiedam.pdf 678.72 KB

Uitvoerders geven in evaluatieonderzoek aan dat een goede samenwerking tussen jongerenwerkers en jeugdhulpverleners een belangrijke voorwaarde is voor succes. De persoonlijke, vraaggerichte en proactieve houding naar jongeren toe vinden zij ook belangrijk. Uit twee monitoringonderzoeken blijkt dat meer dan de helft van de JIT-trajecten succesvol was.

Doel

Het doel van de methode Jongeren Interventie Team (JIT) is maatschappelijke uitval van jongeren te voorkomen of te repareren.

Doelgroep

Het JIT richt zich op jeugd in Schiedam in de leeftijd van 15 tot 23 jaar die op meerdere leefterreinen kampen met (beginnende) problemen.

Aanpak

De opzet en werkwijze van de methode omvat onderstaande onderdelen.

 1. Aanmelding en intake. De aanmelding komt binnen via de ketenpartners (of zelfmeldingen of meldingen via familieleden). Naar aanleiding van een aanmelding wordt de cliënt schriftelijk uitgenodigd voor een intakegesprek.
 2. Hulpvraag inventariseren. In het intakegesprek wordt samen met de cliënt een hulpvraag geformuleerd. Aanvullend onderzoek en analyse in de back office ondersteunen de hulpvraag.
 3. Trajectplan opstellen. De Individuele Jongerenbegeleider (IJB-er) stelt een trajectplan op waarin inhoud en afspraken met de cliënt zijn vastgelegd en worden ondertekend.
 4. Trajectplan uitvoeren. Begeleiden, stimuleren en motiveren van de cliënt, zowel kort- als langdurend, bij de uitvoering van het programma.
 5. Evaluatie en nazorg. Het traject wordt afgesloten als de doelstelling is bereikt of wanneer blijkt dat de cliënt niet aan de inspanningsverplichting voldoet.
Ontwikkelaar
SWS Welzijn Schiedam
’s-Gravelandseweg 557
3119 XT Schiedam
010 409 09 09
www.swswelzijn.nl

Contactpersoon
Remey Weekers
rweekers@swswelzijn.nl
06 345 538 38

Onderzoek

Er zijn twee publicaties beschikbaar die ingaan op de praktijkervaringen met JIT van de uitvoerders (SWS Welzijn en Flexus Jeugdplein, 2010; Gips, Voorspuij & Van Gerwen, 2010). Volgens de uitvoerders is een goede samenwerking tussen jongerenwerkers en jeugdhulpverleners een belangrijke voorwaarde voor succesvolle uitvoering. Ook de persoonlijke, vraaggerichte, laagdrempelige en proactieve houding naar de jongeren toe wordt van belang geacht.

Er zijn twee effectonderzoeken beschikbaar. Uit de monitoring Jaarrapportage 2009 JIT “Hoe je net het verschil kunt maken!” (SWS Welzijn en Flexus Jeugdplein, 2009) blijkt dat meer dan de helft van de JIT-trajecten (35 van de 68 deelnemers) succesvol was. Uit de monitoring Rapportage 2010 JIT Schiedam “De straat als front office” (SWS Welzijn en Flexus Jeugdplein, 2010). blijkt dat bij iets meer dan de helft (18 van de 35) van de afgesloten casussen de problemen van de jongeren zijn opgelost. Op basis van deze rapportages kunnen echter geen uitspraken worden gedaan over of de maatschappelijke uitval daadwerkelijk is voorkomen.

Samenvatting werkzame elementen

 • Systematisch werken aan verbreding van de informatiepositie over de (problemen en competenties van de) doelgroep, door middel van een eenvoudig en gestructureerd online registratieprogramma ‘Jongeren in Kaart’.
 • Eenduidig delen van informatie met ketenpartners, doordat alle ketenpartners werken met hetzelfde online registratieprogramma ‘Jongeren in Kaart’.
 • Versterken van eigen verantwoordelijkheid van de jongeren, door aansluiting te zoeken bij de eigen motivatie van jongeren voor het behalen van persoonlijke doelen en hierover concrete afspraken te maken (inspanningsverplichtingen).
 • Competenties van jongeren worden versterkt en hun probleemoplossend vermogen vergroot, waardoor hun zelfredzaamheid versterkt wordt.
 • Door vertrouwen van de jongerenwerker in de deelnemer neemt het zelfvertrouwen van de deelnemer toe.
 • Laagdrempelige bereikbaarheid, aansluiting bij de leefwereld van de jongeren en een proactieve houding van de jongerenwerkers. De stad is hun werkterrein, de buurt hun kantoor en de leefwereld hun spreekkamer.
 • Uitgebreid maatschappelijk netwerk door jongerenwerkers, waardoor jongeren snel en efficiënt verder geholpen kunnen worden.
 • Benadering vanuit een kring van solidariteit rondom de jongeren. De oplossing van een probleem wordt gezocht daar waar het zich voordoet.