Lopers en Wegwijs. Meedoen in Overvecht

praktijkvoorbeeld - 11 juli 2013

In de Utrechtse wijk Overvecht is zowel collectief aanbod voor ontmoeting in de wijk opgezet (Rode en Blauwe Lopers) als individueel  aanbod om mee te kunnen doen in de wijk (Wegwijs) voor mensen met een psychische of verstandelijke beperking.

Wat zijn Lopers en Wegwijs in Overvecht?

Lopers zijn ontmoetingsgroepen waarbij deelnemers in een beschutte omgeving elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen. De deelnemers helpen naar vermogen mee met het bedenken en organiseren van de activiteiten. In de groep kunnen zij initiatieven nemen, een taak of verantwoordelijkheid op zich nemen. Iedereen draagt bij, en dit leidt tot herstel en groei van zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen. Actieve deelnemers, ervaringscoaches, ontplooien ook activiteiten buiten de groep.

Wegwijs is een project waarbij mensen worden begeleid bij het vinden van activiteiten en contacten in de wijk. Samen met de bewoner  wordt gekeken naar zijn of haar wensen en mogelijkheden en welke stappen genomen kunnen worden. Waar nodig krijgt de bewoner ondersteuning bij het zetten van de stappen. Maatjes worden gevonden voor individueel contact en vriendengroepen worden opgestart.

Wat levert het op?

Lopers en Wegwijs maakt dat bewoners met een psychische of een verstandelijke beperking op allerlei manieren in contact worden gebracht met anderen. Door meer contacten en gezamelijke activiteiten participeren deze bewoners, zijn zij minder eenzaam en groeien  in hun kunnen. In 2011 zijn ongeveer 80 bewoners begeleid en zijn er 16 maatjeskoppels en 4 vriendengroepen begeleid. Uit de ervaring blijkt dat langdurige begeleiding van een professional of vrijwilliger nodig is om te voorkomen dat de koppels of vriendengroepen weer stoppen.

Waarom dit aanbod?

Het collectieve en individuele aanbod is ontwikkeld om tegemoet te komen aan verschillende ontwikkelingen: 

organisatorisch: het organiseren van ondersteuning gaat van het Rijk naar gemeenten (decentralisatie - overheveling van AWBZ naar Wmo), en meer  zorginhoudelijk: werken vanuit de herstelondersteunende werkwijze, ondersteuning richten op maatschappelijke activering en participatie, en het stimuleren van eigen initiatief en sturing door cliënten (versterken eigen kracht)

Wat zijn de resultaten?

Van de naar schatting 1200 tot 1500 mensen met (O)GGZ problematiek in de wijk worden jaarlijks ongeveer 100 tot 120 bereikt met de specifiek voor deze doelgroep opgezette activiteiten. Samenwerkingspartners bereiken daarnaast nog andere mensen. Daarnaast doen mensen binnen het brede welzijnsaanbod aan algemene activiteiten mee.
Er zijn allerlei verbindingen op wijkniveau ontstaan: tussen organisaties en professionals, maar ook steeds meer tussen bewoners en cliënten in informele netwerken.
Het wijkgericht werken is ingevoerd. Er is een gezamelijk uitvoeringsteam.
Het streven is om de bewoners met beperkingen een steeds grotere rol in de uitvoering van de activiteiten te geven. De ervaring tot nu toe leert dat dit niet voor iedereen haalbaar. Voor een deel van de activiteiten blijkt langdurige ondersteuning van een professional of vrijwilliger nodig.

Met wie wordt samengewerkt?

In Utrecht en in Overvecht wordt samengewerkt door maatschappelijke zorgorganisaties: de Tussenvoorziening, Lister (voorheen SBWU), Altrecht, Indigo, Centrum VaartseRijn, Leger des Heils, Centrum Maliebaan, de Wilg, Abrona, Reinaerde en Amerpoort.
Het project wordt deels uit reguliere gemeentelijke subsidiegelden voor het welzijnswerk gefinancierd, aangevuld met projectsubsidies maatschappelijk herstel.
Het Netwerk (O)GGZ-LVB Overvecht waarborgt onderlinge afsteming en samenwerking en stimuleert het onderling verwijzen van bewoners naar activiteiten en hulpaanbod.

Uitvoerende organisatie

Het door Cumulus ontwikkelde aanbod wordt vanaf augustus 2013 uitgevoerd door "Doen en Laten".
Kijk voor actuele informatie en contactgegevens op: http://doenenlatenutrecht.nl/activiteiten/overvecht/