Maatschappelijke Beursvloer

Maatschappelijke beursvloer is een methode om op lokaal niveau vragers en aanbieders van vrijwilligerswerk te matchen. De methode richt zich onder meer op bedrijven, gemeenten, fondsen, scholen en maatschappelijke organisaties. Op de beursvloer wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht. De aanpak moet ertoe leiden dat Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) een duurzame plek in de lokale samenleving krijgt.

Methodebeschrijving_Maatschappelijke_Beursvloer.pdf 570.39 KB

Uit praktijkervaringen blijkt dat de organisatoren en deelnemers over het algemeen tevreden zijn. Ze vinden de Beursvloer een goed instrument om bedrijven en maatschappelijke organisaties te laten samenwerken. Monitoringonderzoek laat zien dat tijdens een Beursvloer gemiddeld 88 matches worden gemaakt en dat 80% van deze matches daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de Beursvloer ook leidt tot structurele, duurzame samenwerking.

Doel

Het doel van de methode Maatschappelijke Beursvloer is het maken van een match tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord, zodat er nieuwe contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en scholen ontstaan. Uiteindelijk gaat het erom Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) duurzaam een plek in de lokale samenleving te geven.

Doelgroep

De doelgroepen van de maatschappelijke Beursvloer zijn onder meer maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeenten, serviceclubs, fondsen, scholen en ondernemersverenigingen.

Aanpak

Een Maatschappelijke Beursvloer is een evenement waarbij vraag en aanbod van vrijwillige inzet op lokaal niveau wordt verhandeld. Bij het organiseren van een Maatschappelijke Beursvloer worden de volgende vijf fasen onderscheiden.

In de initiatieffase gaat het erom contacten te leggen met vertegenwoordigers van andere lokale organisaties, een werkgroep te vormen. Daarnaast wordt onderzocht of er commitment te krijgen is binnen de organisaties en wordt er een projectvoorstel gemaakt.

In de concretiseringsfase wordt draagvlak gecreëerd bij gemeente, maatschappelijk veld en bedrijfsleven, worden financiën geregeld en worden de datum, tijdstip en locatie vastgesteld.

Belangrijk in de voorbereidingsfase is de communicatie. Daarnaast worden potentiële vragers en aanbieders in kaart gebracht en vinden de voorbereidende bijeenkomsten plaats voor maatschappelijke organisaties en bedrijven.

In de realisatiefase vindt de Beursvloer plaats. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties gaan in gesprek met een bedrijf dat hen aan de gewenste spullen, adviezen of menskracht helpt. Dat leidt vaak tot een ‘match’.

In de laatste fase, nazorg en evaluatie, is de keuze voor nazorg aan de organisatoren en/of deelnemers. Geadviseerd wordt de matches te volgen. Bij de evaluatie worden zoveel mogelijk betrokken partijen ingeschakeld.

Uitvoerende organisaties

Aan een gemiddelde Beursvloer nemen circa 50 maatschappelijke organisaties en circa 35 bedrijven deel. Ongeveer 70% van de aanwezige maatschappelijke organisaties komt uit de zorg- en welzijnsector, 15% kunst en cultuur, 10% onderwijsinstellingen en de resterende 5% overig zoals sportverenigingen en natuur- en milieuorganisaties. Van het aantal aanwezige bedrijven neemt het Midden en Klein Bedrijf 90% voor haar rekening. In de overige 10% zijn relatief veel banken, verzekeraars en accountantskantoren vertegenwoordigd (Van der Willigen & Verdonschot, 2006).

Ontwikkelaar
Movisie, sinds 2018 Sharity
www.sharity.eu

Contactpersoon
Angelique Ottens
06 38351304
angelique@beursvloer.com 
www.beursvloer.com 

Onderzoek

Er is één landelijk onderzoek gedaan naar praktijkervaringen met de Beursvloer (Van der Willigen & Verdonschot, 2006). Aan een gemiddelde Beursvloer nemen circa 50 maatschappelijke organisaties deel en circa 35 bedrijven. Over het algemeen zijn de organisatoren en deelnemers aan de Beursvloer tevreden. Ze vinden dat de Beursvloer een goed instrument is om bedrijven en maatschappelijke organisaties te laten samenwerken. Daarnaast voeren veel lokale Beursvloeren een evaluatie uit, waaruit over het algemeen een grote tevredenheid blijkt. Succesfactoren die hierbij naar voren kwamen zijn onder andere: de persoonlijke benadering en contact, duidelijke informatie vooraf, de sfeer, locatie en verslaglegging (Lap, 2011).

Er is een Nederlands monitoringonderzoek (Van der Willigen & Verdonschot, 2006) gevonden met directe aanwijzingen voor de effectiviteit. Daarnaast is een Duits monitoringsonderzoek (Jakob, Kinds, & Placke, 2009) gevonden met indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit van de Maatschappelijke Beursvloer. Beide onderzoeken laten zien dat het aantal matches per Beursvloer varieert maar dat het gemiddeld 70 in Duitsland (Jakob et al., 2009) en 88 in Nederland (Van der Willigen & Verdonschot, 2006) bedraagt. Van de matches wordt 70% (Duitsland) tot 80% (Nederland) daadwerkelijk uitgevoerd. Hoewel een deel van de matches heeft geleid tot vaker samenwerken, is onduidelijk of de Beursvloer leidt tot structurele, duurzame samenwerking. Bijna alle Nederlandse deelnemende bedrijven en maatschappelijke organisaties vinden het echter een zeer geschikte manier om tot Maatschappelijk Betrokken Ondernemen te komen (Van der Willigen & Verdonschot, 2006).

Samenvatting werkzame elementen

  • Het realiseren van nieuwe contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en scholen.
  • Door maatschappelijke organisaties en bedrijven te laten deelnemen aan workshops of trainingen, leren ze hoe ze zich moeten presenteren en zijn ze goed voorbereid.
  • Een aantrekkelijke omgeving met duidelijk herkenbare visuele herkenningstekens (badges, buttons, vlaggen) voor bedrijven, organisaties en organisatieteam maken een gemakkelijke eerste oriëntatie mogelijk.
  • De beperkte tijd met een duidelijk begin- en eindsignaal (bijvoorbeeld sirene, gong) zorgt ervoor dat er snel spijkers met koppen worden geslagen.
  • Door persoonlijk contact en actief op mensen af gaan duurt het onderhandelen kort en is het evenement dynamisch en beweeglijk.
  • Hoekmannen en matchmakers begeleiden het proces van vraag en aanbod: ze coördineren, stimuleren, verwijzen eventueel naar andere hoeken.
  • Het werken met gesloten beurzen maakt de Beursvloer voor bedrijven een aantrekkelijke vorm van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.
  • Het lokale karakter en de opgestelde matchcontracten zorgen voor daadwerkelijke uitvoering van de matches.