Mariahoeve werkt!

1 oktober 2007

Mariahoeve Werkt is een project waarin de gemeente Den Haag, de Kamer van Koophandel en de Haagse woningcorporaties Haagwonen, Staedion en Vestia samenwerken. In de Haagse wijk Mariahoeve is onderzocht hoe de wijkeconomie van thuiswerkende ondernemers kan worden gestimuleerd. Het heeft geleid tot een ondernemershuis en een ondernemersnetwerk.

Aanleiding

Mariahoeve is een naoorlogse wijk in Den Haag met ruim 13.500 inwoners. Het gebruik en functioneren van de wijk wordt versterkt door het aanjagen van de wijkeconomie.

Werkwijze

De wijk Mariahoeve functioneert ogenschijnlijk zonder veel problemen, maar staat onder druk van een veranderende stedelijke context (o.a. herstructurering in andere wijken in Den Haag). Ook de veranderende bevolkingssamenstelling heeft gevolgen voor het gebruik en functioneren van de wijk. 

Bureau De Beuk heeft de ondernemers die vanuit huis werken in kaart gebracht: wie zijn het, waar zitten ze en wat doen ze? De eerste stap was een onderzoek naar hoeveel ondernemerschap er in Mariahoeve al bestaat. Ze zijn door de wijk gefietst op zoek naar reclameborden en naamborden. Ook is de postbode gevraagd of hij een idee had van de bedrijven in de wijk. Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met deze ondernemers. Hieruit blijkt dat de ondernemers in de wijk elkaar nauwelijks kennen laat staan met elkaar samenwerken. Hierdoor ’lekt’ er veel geld weg uit de wijk.

De aanpak is gebaseerd op de Engelse methode plugging the leaks. Dit is een Engels concept waarin men de wijk als economische eenheid beschouwt en de bewoners als (potentiële) ondernemers die hun eigen wijkeconomie kunnen aanjagen. Plugging the leaks is gestart door de New Economics Foundation, een denktank die de Engelse regering adviseert en projecten op lokaal en landelijk niveau uitvoert, waarbij op een andere manier wordt gekeken naar economie en rendement. Er worden individuele en groepsgesprekken met ondernemers gevoerd. Ondernemersnetwerk en -behoeften worden volgens de Plugging The Leaks-methode in kaart gebracht en snel te realiseren eerste stappen worden benoemd.

Doel
Er is nadrukkelijke aandacht voor het versterken van de wijkeconomie. De achterliggende gedachte hierbij is dat wijkeconomie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de sociale structuur in de wijk. Het doel is een impuls te geven aan de economische activiteit in de wijk en ondernemerschap te stimuleren, kleine ondernemers bekend te maken bij grotere ondernemingen en instellingen in de wijk (i.c. AEGON, zorginstellingen, gemeente, corporaties) en ervoor te zorgen dat er meer geld en diensten in de wijk circuleren.

Doelgroep
Vanuit huis werkende ondernemers, ZZP-ers, aannemers, startende ondernemers en aspirant-ondernemers.

Resultaat
Het eerste onderzoek heeft opgeleverd dat een aantal ondernemers elkaar heeft gevonden en dat grote bedrijven in de wijk een notie hebben gekregen van de ondernemerspotentie in de wijk.

Leerpunten / resultaten
Uit de gesprekken die gevoerd zijn met de ondernemers blijkt dat er wel degelijk behoefte is aan contact met de mede-ondernemers uit de wijk en dat de ondernemers zelfs ideeën hebben voor gezamenlijke faciliteiten. Samen met De Beuk zijn de ondernemers momenteel bezig om concrete plannen te ontwikkelen om de lokale economie een slinger te geven. Een aantal ideeën zijn: een ondernemershuis in de wijk waar je anderen kunt ontmoeten, ‘yellow pages’: een ontmoetingsplek op internet voor lokale ondernemers en een ondernemersborrel waar grotere en kleinere ondernemers elkaar ontmoeten.

De belangrijkste uitdaging in het project is dat de plannen eigendom blijven van de ondernemers in de wijk. De ondernemers beheren het ondernemershuis en zorgen ervoor dat dit een centrum is voor ondernemerschap in de wijk. De tweede uitdaging is om Mariahoeve als ondernemende wijk op de kaart te zetten zodat ondernemers weten dat ze in een bruisende, actieve ondernemende wijk actief zijn: goed ondernemerschap trekt ondernemerschap aan. Om bewoners op de hoogte te stellen van alle plannen en projecten wordt de ‘Nieuwsbrief Royaal Mariahoeve’ uitgebracht.

Navolging
In september 2009 is het ondernemershuis, De Kleine Loods genoemd, officieel geopend. Een vervolgstap is om in een tweede behoefte van ondernemers te voorzien; opslagruimte in de wijk. Daarnaast is het van belang om te monitoren of het ondernemershuis effect zal hebben op de groei van het ondernemerschap in de wijk en of de ’multiplier’ daadwerkelijk werkt. 

Websites

De gemeente en de drie grote Haagse woningcorporaties hebben www.royaalmariahoeve.nl in het leven geroepen om bewoners snel te kunnen informeren over de ontwikkelingen in de wijk.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Den Haag
  • Haag Wonen
  • Staedion
  • Vestia Groep
  • Kamer van Koophandel