Meer Meedoen

praktijkvoorbeeld - 18 augustus 2014

Evaluatieonderzoek van bestaande methoden om de invloed van cliënten op het beleid van de organisatie te vergroten. Onderzoek is voltooid. Resultaten zijn beschikbaar. 

Wat is het project?
Dit project onderzoekt de werkwijze van drie cliëntenraden van drie werkstichtingen van Koraal Groep. Cliënten in deze werkstichtingen kunnen daadwerkelijk invloed uitoefenen op het beleid, door de vorming van aparte deelraden voor cliënten en verwanten die samen de cliëntenraad vormen. Het doel van het project is de empowerment en collectieve participatie van cliënten in het beleid in de vorm van medezeggenschap te evalueren en waar mogelijk te vergroten.

Wat levert het op?
Inzicht hoe daadwerkelijke collectieve medezeggenschap van cliënten vorm kan krijgen vergroot kan worden. In het project wordt nieuwe kennis opgebouwd over de ervaring van cliënten met een verstandelijke beperking met medezeggenschap, optimalisering van het medezeggenschapsproces in cliëntenraden in de sector gehandicaptenzorg, en evaluatiemethoden van medezeggenschap vanuit het perspectief van de doelgroep.
Het project levert kennis op over methoden en instrumenten die effectief, efficiënt en haalbaar zijn om medezeggenschap te optimaliseren, en over de mogelijkheden en grenzen van participatie in beleid door mensen met een verstandelijke beperking.
In het project worden drie praktische tools ontwikkeld:
- checklist ‘Cliëntenraad vooruit’, met verbeter- en actiepunten
- instrument ‘Evaluatie functioneren cliëntenraden’
- richtlijn ‘Van medezeggenschap naar beleidsnota’.

Met deze resultaten kan de inbreng van cliëntenraden worden verbeterd, zodat adviezen beter uit de verf komen en de medezeggenschap wordt geoptimaliseerd.

Hoe werkt het project?
Het evaluatieonderzoek is gericht op de volgende overlegstructuren:
- het overleg in de cliëntenraden (deelraden cliënten en deelraden verwanten),
- het overleg tussen de deelraden van cliënten en verwanten, 
- het overleg tussen de raden en de directies van de betrokken werkstichtingen.

Als evaluatiemethoden worden gebruikt:
- Nominale Groep Techniek (NGT),
- participerende observatie en inhoudsanalyse van vergaderverslagen en beleidsnota’s.

Bij de analyse van de resultaten worden methoden toegepast die hiervoor geëigend zijn, namelijk Nominale Groep Techniek, gefundeerde theoriebenadering en inhoudsanalyse.

Het betreft een formatieve evaluatie, dat wil zeggen tijdens het onderzoek worden de ondernomen acties en methoden van de cliëntenraden gemonitord en geëvalueerd om te onderzoeken of deze acties en methoden het verwachte effect hebben en of gewenste (sub)doelen behaald worden. Gedurende het gehele project worden naar aanleiding van de evaluatie verbeteringen ontwikkeld en doorgevoerd in de werkwijze van de raden, en vervolgens weer geëvalueerd op haalbaarheid, erkenning van eigen inbreng en ontvankelijkheid voor verbeteringen. Op deze wijze wordt al tijdens het project samen met alle betrokkenen een kwaliteitsslag gemaakt.
Ook worden tijdens het project bijeenkomsten georganiseerd met de leden van de drie
cliëntenraden en hun ondersteuningsfunctionarissen gezamenlijk, waarin kennis wordt gedeeld onder het motto ‘leren doe je met elkaar’.

Eerste tussentijdse resultaten
Een verslag van de eerste tussentijdse resultaten kunt raadplegen door de bijgevoegde bijlage te downloaden en te openen.

Eindresultaat
Het onderzoek is inmiddels voltooid. Een korte beschrijving met een webverwijzing naar naar de eindrapportage en de praktische instrumenten is als bijlage bijgevoegd.

Met wie is samengewerkt?
Gouverneur Kremers Centrum - Universiteit Maastricht werkt samen met de Koraal Groep, een zorginstelling voor mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied, waar het onderzoek uitgevoerd wordt.

Iets voor u?
Bent u geïnteresseerd in dit onderzoek? Zoekt u naar manieren om de daadwerkelijke invloed van cliënten op het beleid van de instelling te vergroten, neem dan contact op met Hanneke Trines van het Gouverneur Kremers Centrum (zie contactinformatie)

Looptijd

September 2011 - mei 2013

Uitvoerende organisaties

Gouverneur Kremers Centrum - Universiteit Maastricht
Mw H. Trines
T  043 388 2012
Hanneke.Trines@maastrichtuniversity.nl
http://www.gkc-um.nl

Koraal Groep
Sittard
Mw. Y. Houben
T 046 - 477 52 07
Yhouben@koraalgroep.nl
http://www.koraalgroep.nl

Plaats

Maastricht

Provincie

Zuid Limburg

Land

Nederland

Contact

Mw. H. Trines, Gouverneur Kremers Centrum - MUMC+
Hanneke.Trines@maastrichtuniversity.nl
T  043 388 2012

Downloads
Meer Méédoen_Samenvatting eindresultaten en verwijzing naar eindrapportage en instrumenten
Meer_meedoen_Eerste_tussentijdse_resultaten_oktober_2012