MOVERSoverleg

praktijkvoorbeeld - 17 mei 2005

In het MOVERSoverleg spreekt de gemeente met de cliëntenraden in de Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg en de Straatadvocaten. Via dit overleg krijgt de gemeente input van gebruikers van maatschappelijke opvang op het beleid.

Wat is het MOVERSoverleg?

Het Platform MOVERS staat voor cliëntenraden van de maatschappelijke opvang (MO), cliëntenraad Verslavingszorg (VER) en de Straatadvocaten (S). In het MOVERSoverleg wordt de voortgang van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang besproken. In de praktijk houdt dit in dat onderwerpen als de winterregeling, activering, toenemende druk op de centrale registratie en de opvang en de sluiting van locaties voor nacht- en dagopvang worden besproken.

Hoe werkt het MOVERSoverleg?

Sinds 2005 vindt in Rotterdam elke twee maanden een bijeenkomst plaats van het Platform MOVERS. MOVERS staat voor cliëntenraden van de maatschappelijke opvang (MO), cliëntenraad Verslavingszorg (VER) en de Straatadvocaten (S). De straatadvocaten van het Basisberaad bieden ondersteuning door het organiseren van de verschillende overleggen. Voorafgaand aan het overleg met de gemeente nodigen de straatadvocaten de cliëtenraden uit voor een vooroverleg. Tijdens dit overleg wordt besproken welke onderwerpen op de agenda moeten staan tijdens het overleg met de gemeente. Ook zorgen de straatadvocaten voor een jaarplanning van het overleg, een agenda en notulen. Vanuit het cliëntenperspectief is het platform MOVERS belangrijk omdat de cliëntenraden rechtstreeks in gesprek kunnen gaan met beleidsmedewerkers en daarbij kwesties die het functioneren van instellingen overstijgen, aan de orde kunnen stellen. De cliëntenraden hebben de ervaring dat op basis van de waargenomen knelpunten het beleid ook daadwerkelijk wordt bijgesteld. Het overleg is zo een win-winsituatie voor zowel de gemeente als voor MOVERS.

Voor de gemeente is het belangrijk dat zij naast het periodieke overleg met zorginstellingen ook van de cliënten zelf hoort hoe zij ontwikkelingen rondom het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang ervaren. Bij de ontwikkeling van beleid, moet er altijd rekening worden gehouden met meerdere aspecten. Eén daarvan is de belevingswereld van de cliënt. Het is belangrijk om het beleid te toetsen bij de mensen ‘waar het om gaat’ omdat beleidsadviseurs bij de gemeente bij dit beleidsveld op afstand zitten.
Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk om aan cliënten te vragen wat zij signaleren in de stad qua trends, ontwikkelingen enz.
Het overleg is gestart in het kader van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang, lokaal verwoord in de beleidsnotitie Centraal Onthaal . Het overleg vindt plaats bij de GGD en wordt voorgezeten door de GGD. Naast MOVERS zijn beleidsmedewerkers van de GGD en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) aanwezig.

Het overleg is zo succesvol dat de overige G4-gemeenten een soortgelijk platform zijn gestart. In Amsterdam gaat het om het Groot MO overleg, in Den Haag de Achterban en in Utrecht de Achterkant.

Context

Het overleg is in 2005 opgericht met als doel zaken rondom het Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang 1 (en inmiddels Plan van aanpak MO2) te bespreken tussen beleidsmedewerkers, straatadvocaten en vertegenwoordigers van cliëntenraden.

Randvoorwaarden

Belangrijk voor het welslagen van het Platform MOVERS is dat de betrokken partijen elkaar serieus nemen. MOVERS en de gemeente staan open voor elkaars inbreng en de signalen die MOVERS inbrengt leiden daadwerkelijk tot wijzigingen in het beleid. Dankzij het periodieke overleg nemen zowel MOVERS als de gemeente ook tussendoor contact vanwege een bepaalde vraag, een signaal of bijvoorbeeld om een presentatie te geven.
Een mogelijke faalfactor is dat cliëntenraden soms wankel zijn en kunnen ophouden te bestaan. Afhankelijk van het aantal lokale cliëntenraden kan het wegvallen van een raad een behoorlijke tegenslag voor het overleg zijn.

Om een Platform MOVERS op te kunnen richten zijn de volgende aspecten van belang:
Er zijn voldoende personen bij cliëntenraden nodig die bereid zijn zich te verdiepen in onderwerpen die het niveau van de instellingen overstijgend. Ook is het van belang dat zij personen bereid én in staat zijn om een structurele bijdrage aan het overleg te kunnen leveren.
Ook is het essentieel dat de verschillende cliëntenraden bereid zijn met elkaar samen te werken en informatie te delen. Zonder een goede samenwerking binnen MOVERS is het creëren van goed overleg met de gemeente lastig.
Tot slot is ook de ondersteuning van de straatadvocaten belangrijk. Zij hebben alle raden bezocht om uitleg te geven over het nut van een MOVERS-overleg en stimuleren ook vandaag de dag nog partijen om hun inbreng te leveren. Daarnaast bieden zij structuur aan het overleg door een agenda op te stellen, notulen te schrijven en de cliëntenraden te herinneren aan nieuwe overlegmomenten. Ook kunnen zij een brug slaan tussen beleid en cliënten en weten zij verschil aan te brengen tussen incidenten of collectieve problematiek. Zeker ook in tijden van bezuinigingen spelen de ondersteuners een cruciale rol. Door de bezuinigingen is er veel ‘slecht nieuws’ te melden. Cliënten kunnen hierdoor gedemotiveerd raken. De ondersteuners stimuleren de cliënten echter om in gesprek te blijven met de gemeente en mee te denken over de (gevolgen van) bezuinigingen en mogelijke alternatieven daarvoor.

Land

Nederland

Contact

Hanneke Oberman, Straatadvocaten Rotterdam
hoberman@zorgbelang-zuidholland.nl