Odensehuis Amsterdam - inzending Participatieprijs 2014

praktijkvoorbeeld - 10 oktober 2014

Wat houdt het project in?

Mensen met (beginnende) dementie en hun naasten worden geconfronteerd met 4 elementaire kwesties: een tekort aan de juiste informatie, een maatschappelijk taboe op dementie, gebrek aan perspectief, en belasting van de mantelzorger. Het verminderen en liefst opheffen van sociaal isolement is een belangrijk thema. Primaire doelstelling is het bevorderen van het welbevinden en kwaliteit van leven van mensen met (beginnen-de) dementie en hun mantelzorgers.

Een Odensehuis biedt een plek voor en een stem aan mensen met dementie, mantelzorgers en hun  familie en vrienden. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Een Odensehuis is als inloopcentrum laagdrempelig. Iedereen is welkom, er is geen formele indicatie nodig. Een  Odensehuis is een organisatie voor, door  en van mensen met dementie, mantelzorgers en vrijwilligers. De mensen die regelmatig in het Odensehuis komen, nemen allemaal op hun eigen manier deel aan het draaiend houden van het huis.

Wat levert het op?

Het Odensehuis streeft na dat mensen met dementie zo lang mogelijk -met ondersteuning van mantelzorgers, familie, vrienden en buurtbewoners- zelfstandig kunnen functioneren en nog zoveel mogelijk en op een plezierige manier deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. Tegelijkertijd streeft het Odensehuis na dat mensen met dementie beter zichtbaar zijn in de buurt waar zij wonen en dat  buurtgenoten, familie en vrienden ‘dementie’ leren herkennen, begrijpen en accepteren.

Met wie wordt samengewerkt?

Partners zijn meestal de gemeente, lokale zorg- en welzijnsorganisaties, kunstenaarsini-tiatieven, bibliotheken, scholen, etc. In Amsterdam is er structurele samenwerking met de Rietveld Academie, VU Alzheimercentrum, Senioren Zorgplan, Europa School, Stedelijk Museum, Openbare Bibliotheek, woningcorporatie Eigen Haard en Huis van de Wijk. Er is een samenwerkingsverband met de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam op het gebied van stages. Dit varieert van Helpende Welzijn, Sociaal Pedagogisch Werk, Culturele en Maatschappelijk Vorming tot studenten (Toegepaste) Psychologie.  In Amsterdam maakt het Odensehuis deel uit van de Odense-Alliantie, een viertal zorg- en welzijnsorganisaties die streven naar uitbreiding van het aantal Odensehuizen in Amsterdam.

Wat zijn de succesfactoren?

In de woorden van de voorzitter van het bestuur, Felix Rottenberg: “Het Odensehuis is in 5 jaar gegroeid naar een coöperatie van mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers, stagiaires, buurtbewoners, die het principe van, voor, door mensen met dementie en hun familie en vrienden, als een mentaliteit hanteren.” Een Odensehuis is voor mensen met dementie en mantelzorgers een plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich echt ' thuis’ kunnen voelen.

Website

Looptijd

Het initiatief is gestart in november 2009 in Amsterdam. Gezien de sterke groei van de groep mensen met dementie en de toename van mensen die langer thuis blijven wonen zullen wij nog vele jaren doorgaan. Binnenkort gesteund door een belangenvereniging van Odensehuizen in Nederland.

Uitvoerende organisaties

Stichting Odensehuis

Plaats

We zijn gestart in Amsterdam Zuid, en in 5 jaar uitgebreid naar 11 locaties in Nederland, waaronder Groningen, Vlissingen, Oud-Beierland, Wageningen en Amstelveen.

Contact

Bep van Oostrom (coordinator@odensehuis.nl)

Trefwoorden