Ontmoeting tussen Jong en Oud

Joud Club

Een voorbeeld van een praktische manier om het contact en onderling begrip tussen jongeren en ouderen in een buurt te vergroten. Joud Club is een methode waarbij, onder begeleiding van een mentor, jongeren activiteiten organiseren voor oudere buurtgenoten.

Wat is de methode Joud Club?

De methode Joud Club geeft projectleiders/ mentoren handvatten om een Joud Club in hun wijk, buurt of stad te starten en het biedt inzichten in stappen, valkuilen en tips om de methode succesvol toe te passen. Doel is het contact en het onderling begrip tussen jongeren en ouderen in een buurt te vergroten.

Wat levert het op?

Het Joud Club-concept brengt ontmoetingen tussen jong en oud tot stand, waardoor de vaak fictief gedachte kloof verkleind wordt. In Schiedam heeft dat ertoe geleid dat een groep jongeren (meiden) tussen 15 en 22 jaar vrijwilligerswerk zijn gaan doen voor senioren uit de buurt met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar. Zowel jongeren, die heel veel leren, als ouderen voelen zich daar goed bij.

Hoe werkt de methode Joud Club?

Bij een Joud Club-project heeft de projectleider een duidelijke rol als initiator, ondersteuner; niet als uitvoerder. Voor de uitvoering zijn de jongeren verantwoordelijk.
Elke stad en wijk is anders, maar basisprincipes zullen vaak hetzelfde zijn. De opzet is dan ook de grote lijnen van deze methode te volgen en de details aan te passen op basis van de verschillen in situaties.
De  werkwijze van een Joud Club is gericht op:

 • Persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren;
 • Een ketenaanpak tussen lokale partners;
 • Stimuleren van vrijwilligerswerk onder jongeren.

Erkenning verworven competenties (EVC-traject)

Om zichtbaar te maken wat jongeren leren via de Joud Club, wordt aangeraden gebruik te maken van de EVC methodiek. EVC staat voor Erkenning verworven competenties. Hierbij wordt vastgesteld, of iemand over bepaalde ervaring beschikt en erkend wordt, of door die ervaring bepaalde competenties gehaald zijn. Een EVC-traject bij de Joud Club wordt uitgevoerd:

 • om zichtbaar te maken wat de huidige kennis en vaardigheden van iedere deelnemer zijn;
 • om duidelijk en zichtbaar te maken wat jongeren precies bij de Joud Club leren;
 • om ervoor te zorgen, dat jongeren waardering krijgen voor hun vrijwillige inzet;
 • zodat jongeren kunnen aantonen, welke vaardigheden zij beheersen als ze straks gaan studeren of werken;
 • zodat jongeren een portofolio opbouwen, waarmee ze hun vaardigheden kunnen aantonen.

Na afloop krijgen de jongeren een certificaat.

Wat zijn de succesfactoren?

De inzet van een projectleider die:

 • de methode door en door kent;
 • weet hoe hij/zij de jongeren kan bereiken en stimuleren tot het doen van vrijwilligerswerk;
 • weet  hoe je ouderen in de buurt erbij kunt betrekken;
 • weet welke organisaties in de buurt van belang zijn (ketenaanpak);
 • ervoor zorg draagt dat de jongeren zelf aan de slag gaan en zelf de ouderen opzoeken.

Met wie wordt samengewerkt?

Voor de ontwikkeling van de methode is een brede samenwerkingsrelatie tot stand gekomen waarin de lokale overheid, vrijwilligerscentrale, welzijnsorganisatie, jongerenwerk, ouderenwerk, migrantenorganisaties,  het onderwijs en een woningcorporatie waren betrokken. Onderdeel van de methode is om per lokatie te onderzoeken welke lokale partners kunnen participeren om de methode succesvol uit te zetten.

Is de methode Joud Club iets voor u?

Bent u op zoek naar een methode die werkt om contacten tussen jongeren en ouderen in uw buurt te bevorderen? Neem dan contact op met de ontwikkelaars van de Joud Club.
Voor een uitgebreide beschrijving van de methode, met ondermeer verwijzingen naar een checklist, voorbeeld van een samenwerkingsconvenant, profiel van een vrijwilligerscoordinator, draaiboek voor een trainer, meer informatie over het EVC traject en andere tools, kunt u de bijlage hieronder raadplegen en dowwnloaden.

Evaluatie

In december 2011 is er effectenevaluatie gehouden met als doel om de impact van het project tot dan toe vanuit drie perspectieven te meten: de jonge deelnemers, de senioren en de sociale omgeving (partners, professionals, andere projecten en initiatieven in de wijk, etc.).

Implementatieplan

Met deze effectenevaluatie wordt inzicht verschaft in de positieve en de minder positieve onderdelen van het project. Wat zijn de aandachtspunten? Hoe kan het project beter aansluiten bij de behoefte van de doelgroepen (jongeren en senioren)? Aan de hand van ‘kwaliteit’ en ‘relevantie’ doelstellingen die bij de start van het project zijn opgesteld zijn de uitkomsten van de effectenevaluatie met de partners  besproken en is een implementatieplan opgesteld ten behoefte van overdrachtsperiode in 2012.

Rol begeleiders

Aan het eind van het project hebben ook in diverse vormen evaluaties plaatsgevonden met de deelnemende jongeren en de begeleiders. Uit deze evaluaties is gebleken dat de begeleiding in ondersteunende vorm hard nodig was. Jongeren hebben vaak hun eigen verantwoordelijkheid genomen voor het opzetten en uitvoeren van de activiteiten. De ondersteunende rol en functie van de begeleiders om hun motivatie op peil te houden en het wegwijs maken was een cruciale factuur voor actieve deelname van de jongeren in het project (Zie succesfactoren).

Looptijd

April 2011 tot april 2012

Uitvoerende organisaties

Bureau me & society
J. Fransstraat 108 B
3031 AX Rotterdam
T  010 842 3736
M  06 22276792
info@meandsociety.com
http://meandsociety.com

Contact

M. Chavoushi
m.chavoushi@meandsociety.com

Download hier de methodiek:

Methodiek-Joud-Club.pdf 1.4 MB