Opvang, zorg en begeleiding aan (aanstaande) moeders

Het Babyhuis

11 juli 2017

Stichting het Babyhuis biedt zowel zorg en ondersteuning aan moeders die tijdelijk niet in staat zijn om voor hun eigen kind te zorgen als aan moeders/ouders die te maken hebben met bijvoorbeeld huilbaby’s en die het nodig hebben thuis rust te nemen.

Hoe werkt het Babyhuis?

Het Babyhuis heeft zowel interne units als externe units.
De interne unit is een alternatief dat het behoud van de gezinsrelatie beoogt. Het gaat hierbij vooral om moeders die buiten het systeem vallen, waardoor zij geen kans maken op reguliere hulpverlening; of om moeders die geen contact opnemen met de reguliere hulpverlening uit angst hun kind kwijt te raken. Er wordt voorkomen dat kwetsbare ouder(s) met kinderbeschermingsmaatregelen worden geconfronteerd met alle mogelijke emotionele gevolgen van dien. Uitgaande van de eigen kracht van mensen en een omgeving die hen in staat stelt deze verder te ontwikkelen zetten de medewerkers zich in om die moeders/ouders in een vrijwillig kader alsnog "op de rails" te krijgen. Daarbij wordt uiteraard van haar/hen verwacht dat zij zich openstellen voor een traject dat leidt tot versterking van hun mogelijkheden. Streefdoel blijft dat moeder/ouders en de baby op afzienbare termijn zelfstandig met elkaar verder kunnen.
De externe unit is voor ouder(s) met bijv. huilbaby’s; ouders die het nodig hebben om thuis hun rust te nemen. Zij zijn dan overdag in het Babyhuis aanwezig voor de opvoeding en verzorging van hun kindje.

Welke resultaten zijn behaald?

In 2016 zijn 25 moeders en baby’s én enkele broertjes en zusjes opgevangen en hebben deelgenomen aan het hulpverleningstraject. De hechtingsrelatie tussen moeder en kind is op een gezonde en natuurlijke manier tot stand gekomen. De moeders hebben gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling waardoor zij in hun kracht zijn komen te staan. Zij hebben, na vertrek uit het Babyhuis, zelfstandige woonruimte, inkomen en beschikken over een goede dagbesteding. Hun verblijf duurde gemiddeld vier tot zes maanden. Bij 1 moeder bleek na zorgvuldige observatie al snel dat de hechtingsrelatie tussen moeder en baby niet tot stand zou komen. Voor deze baby is een perspectief biedend pleeggezin gevonden.

De aanmelding?

Er zijn twee formulieren voor een aanmelding bij het Babyhuis. Moeders/ouders kunnen zich via het formulier voor ouder(s)/verzorger(s) direct bij het Babyhuis aanmelden zonder tussenkomst van derden. Er wordt dan met hen contact opgenomen voor informatie en overleg.

Er is ook een formulier voor samenwerkingspartners die een cliënt willen aanmelden. Met deze samenwerkingspartner wordt de verdere aanpak besproken. De verwijzende instantie is verantwoordelijk voor doorplaatsing als de plaatsing is beëindigd. De gemeente waar de vrouw ingeschreven staat, draagt zorg voor financiering van de plaatsing van moeder en kind.

Een moeder is geplaatst en dan?

De moeder mag eerst ‘landen’ in het Babyhuis en tot rust komen. De moeder heeft gedurende haar verblijf in het Babyhuis een vast aanspreekpunt ‘de Babyhuis zorgcoördinator’. Deze persoon begeleidt, observeert en biedt - vaak in samenwerking met het zorgteam - ondersteuning. Deze ondersteuning is gericht op het aangaan van een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind.

De behandelcoördinator bepaalt samen met de moeder en het zorgteam wanneer de eerste gesprekken plaatsvinden met één van de professionals uit het team. Twee keer per maand vindt het plenaire zorgteamoverleg plaats.

Het Babyhuis kenmerkt zich door persoonsgebonden hulp, de ene moeder gaat naar school, werkt of loopt stage, de ander heeft nog geen dagbesteding en wordt geholpen om dit weer op te pakken. Daarnaast volgen moeders het hulpverleningstraject op maat met als doel over de vaardigheden te beschikken die nodig zijn voor zelfstandig wonen en het ontwikkelen van een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind.

 • Het Babyhuis beschikt over een cliënt zorgsysteem waar het zorgplan in is opgenomen en waarin alle relevante ontwikkelingen worden geregistreerd.
 • Er wordt gewerkt aan een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind.
 • Moeder leert de signalen die haar baby geeft te herkennen en reageert daar liefdevol en adequaat op.
 • Er wordt gewerkt aan een solide financiële gezinssituatie, door een uitkering of baan.
 • Bij grote schulden wordt er samen gewerkt met de schuldhulpverlening.
 • Er wordt gewerkt aan een positiever zelfbeeld van moeder, zodat zij meer in haar kracht komt te staan.
 • Moeder maakt zich de opvoedingsvaardigheden eigen, opdat zij zelfstandig voor haar baby kan zorgen.
 • Moeder wordt geholpen bij het vinden van adequate huisvesting en inrichting.
 • Familiebanden worden hersteld en verbeterd.
 • Gezonde levensstijl aanleren: leren op een verantwoorde wijze boodschappen te doen, leren koken, structuur leren aanbrengen in dagbesteding en leren meer afstand te doen van mobiele telefoon wanneer moeder met baby is.
 • Moeder leert huishoudelijke taken goed uit te voeren, waarbij reinheid en hygiëne centraal staan.

Wie zijn de samenwerkingspartners?

Er wordt onder andere samengewerkt met Balans gezondheidscentrum; Trivium Lindenhof; Kinder Garden kinderopvang; MEE Plus; No Kidding (landelijk netwerk tegen kindermishandeling); Pameijer,  Vivenz (organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in de regio), Veilig Thuis, wijkteams, verschillende ziekenhuizen en VoorZorg.

Hoe wordt het project gefinancierd?

Het Babyhuis ontvangt subsidie van de Drechtsteden gemeenten en wordt daarnaast financieel ondersteund door diverse foundations, bedrijven en particulieren.

Evaluatie                

In 2016 heeft de Universiteit van Amsterdam (UvA) een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De inzichten hiervan waren nodig om het hulpverleningstraject te optimaliseren. In 2017 voert de UvA een onderzoek uit naar de korte en lange termijn effecten van de moeder-kind units intern van het Babyhuis.

Looptijd

Het Babyhuis is in 2013 gestart en bereidt de opening van vestigingen in Rotterdam en Leiden voor.

Contactgegevens het Babyhuis

Tel. 078 - 645 8945
e-mailadres info@het-babyhuis.nl
https://het-babyhuis.nl

Contactpersoon

Marloes van Loon
Tel. 0638592731