Peer Consultatie

praktijkvoorbeeld - 1 juni 2007

Getrainde GGz-cliënten helpen andere GGz-cliënten met de weg vinden in gemeentelijke regelingen. Gelijker tijd achterhalen de getrainde ‘Wmo watchers’ knelpunten en problemen die de cliënten hebben met hoe de gemeente zaken voor deze doelgroep heeft geregeld.

Wat is peer consultatie?

Bij peer consulatie worden GGz-cliënten getraind als Wmo watchers om signalen op te pikken van andere GGz-cliënten. Ervaringen worden vertaald naar signalen voor het lokale Wmo-beleid. In de gemeente De Bilt zijn vier Wmo watchers geworven en getraind vanuit een wekelijks ontmoetingscafé voor GGz-cliënten. De Wmo watchers gingen in eerste instantie individuele gesprekken met andere GGz-cliënten aan over zaken als: doel en betekenis van de Wmo, ervaringen met het Wmo-loket, het leggen en onderhouden van sociale contacten en het vinden en behouden van passend werk.

Onderwerp

Ervaringen met en knelpunten ten aanzien van bepaalde beleidsthema’s, zoals Wmo-voorzieningen en -loket en daarmee samenhangende onderwerpen zoals sociale contacten, arbeid en dagbesteding.

Context

‘Peer Consultatie’ is oorspronkelijk ontwikkeld voor GGz-cliënten en is uitgevoerd in de gemeente De Bilt. Het is een van de drie deelprojecten van het project Wmo watchers, dat in opdracht van en met steun van de provincie Utrecht is uitgevoerd door de WMO Adviesgroep, in samenwerking met de Stichting Cliëntenbelang Utrecht.

Effectiviteit

De effectiviteit van de methode is empirisch onderzocht via een eigen evaluatie. Uit de evaluatie blijkt dat het deelproject Peer Consultatie  na een koerswijziging een goede uitwisseling tot stand is gebracht tussen leden van de gemeenteraad en mensen met een psychische beperking in die gemeente. Tevens wordt vastgesteld dat signalen die onder de doelgroep leven nog niet voldoende tot het gemeentelijk Wmo-beleid doordringen. Hiervoor is een krachtige betrokkenheid van de gemeente nodig. De een-op-een gesprekken bleken een te grote inspanning te vergen en leverden onvoldoende informatie op. De koppeling van Wmo watchers uit de doelgroep aan Wmo-raadsleden en/of gemeenteraadsleden biedt meer perspectief. Een overweging is om een bestaande infrastructuur zoals het wekelijks café in De Bilt als collectieve Wmo watcher aan te merken.

Randvoorwaarden

Bij de werving van Wmo watchers is de voortgang voor een groot deel afhankelijk van het netwerk van de projectleiders. De begeleiding en coördinatie van een dergelijk traject kost erg veel tijd. De Wmo watchers hebben een specifieke training nodig. De gekozen vorm van de een-op-een gesprekken bleek erg belastend voor de Wmo watchers. De aard van de doelgroep brengt met zich mee dat mensen vaak op allerlei levensterreinen problemen hebben zich staande te houden. De bereidheid om hierover te spreken, ook met lotgenoten, is niet vanzelfsprekend.

Varianten

  • Wmo en maatschappelijke Stage &Leren van raadpleging: Leerlingen gaan na een korte training leeftijdsgenoten interviewen aan de hand van een Wmo-vragenlijst. Tevens gaan zij in gesprek met jongeren die ervaring hebben in de hulpverlening. Tot slot presenteren zij hun bevindingen aan lokale Wmo-raden en/of gemeenten. Bijzonder aan deze stage is dat jongeren overeenkomsten en verschillen ontdekken in eigen en andermans leefwijze, wat een positieve beeldvorming stimuleert. Ontwikkeld in het voortgezet onderwijs in Brabant.
  • Voor- en doorproject voor en door dak- en thuisloze jongeren in Amsterdam. Dak- en thuisloze jongeren formuleren zelf de vragen, leggen contacten, houden interviews onder de doelgroep, verwerken deze en geven met de uitkomsten een voorzet voor nieuw beleid. Holt, Saskia ten. Van vragen word je wijzer, handboek peerraadpleging. Amsterdam: Stichting Volksbond Amsterdam, juni 2007.

Meer informatie

Een dvd en een eindverslag over het project Wmo watchers zijn beschikbaar bij de WMO Adviesgroep
Stichting Volksbond Amsterdam.

Uitvoerende organisaties

WMO Adviesgroep
Nieuwstad 100c
1381 CE Weesp
T 0294 - 491 402
www.wmoadviesgroep.nl
info@wmoadviesgroep.nl