Present

In traject voor beoordeling

De methode Present brengt groepen mensen die zich incidenteel willen inzetten in contact met mensen die hulp nodig hebben. Doel van de interventie is dat meer mensen vanzelfsprekend naar elkaar omzien. Het gaat Present niet (alleen) om de geboden hulp, maar juist ook om de ontmoeting tussen mensen uit verschillende leefwerelden en de ervaring die vrijwilligers opdoen.

Lees de uitgebreide methodebeschrijving.

Methodebeschrijving-present.pdf 742.92 KB

Uit evaluatieonderzoeken naar Present en Gezinnen Present komt naar voren dat de vrijwilligers, de hulpontvangers en de betrokken hulpverleners positief zijn over de aanpak. Het werken met kinderen die zich vrijwillig inzetten vraagt in de begeleiding wat extra aandacht. In een effectonderzoek met een voor- en nameting naar Gezinnen Present zijn gezinnen bij de nameting positief over deelname. Gezinnen zijn na afloop ook positiever over het hebben van tijd om zich op deze manier vrijwillig in te zetten.

Mensen uit verschillende leefwerelden ontmoeten elkaar.

Doel

De interventie Present richt zich op groepen mensen die iets te bieden hebben. Deze groepen verbindt Present met cliënten van maatschappelijke organisaties (hulpverleningsorganisaties, van gemeenten tot zorginstellingen en woningcorporaties) met een hulpvraag. Beide groepen zijn doelgroep van de interventie. Om het doel van de interventie te bereiken, richt zij zich voornamelijk op mensen die iets te bieden hebben.

Doelgroep

Doel van Present is dat meer mensen vanzelfsprekend naar elkaar omzien. Het gaat daarbij niet (alleen) om de geboden hulp, maar juist ook om de ontmoeting tussen mensen uit verschillende leefwerelden en de ervaring die vrijwilligers opdoen.

Aanpak

Present brengt groepen die zich incidenteel willen inzetten in contact met mensen die hulp nodig hebben. Het gaat Present niet (alleen) om de geboden hulp, maar juist ook om de ontmoeting tussen leefwerelden en de ervaring die de groepen opdoen.

De werkwijze van Present wordt in de volgende zes stappen beschreven.

 1. Presentatie: Een geïnteresseerde groep (potentiële) vrijwilligers krijgt een presentatie over de werkwijze van Present.
 2. Aanmelding: De groep meldt zich formeel aan, er wordt geïnventariseerd wat precies de wensen en mogelijkheden zijn.
 3. Present zoekt een project: Geschikte projecten worden aan de groep voorgesteld.
 4. Projectbezoek: Present bezoekt de hulpontvanger(s) op de projectlocatie met de contactpersoon van de groep, de betrokken hulpverlener en soms een expert. Er worden afspraken gemaakt.
 5. Uitvoering project.
 6. Terugkoppeling en evaluatie.

Uitvoerende organisaties

Voor het uitvoeren van de interventie worden plaatselijke stichtingen Present opgericht. De organisatie heeft over het algemeen een vrijwilligersbestuur, een betaalde coördinator, soms betaalde ondersteuners en een aantal interne vrijwilligers. Present werkt samen met een scala van maatschappelijke organisaties.

Ontwikkelaar
Stichting Present Nederland
Burgemeester de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden
(033) 432 01 33
info@presentnederland.nl
www.stichtingpresent.nl

Onderzoek

Er heeft een zestal evaluatieonderzoeken plaats gevonden naar praktijkervaringen van Present. Hieruit blijkt dat de deelnemende vrijwilligers enthousiast zijn, de hulpontvangers de aanpak over het algemeen prettig vinden en de reguliere hulpverleners de manier van werken en de inzet van groepen goed vinden werken. Ontmoeting en bewustwording zijn belangrijke elementen. Uit onderzoek naar de variant ‘Gezinnen: Present!’ blijkt dat in de begeleiding extra aandacht nodig is voor de specifieke kenmerken van gezinnen en het werken met kinderen als vrijwilligers. Gezinnen waarderen het vrijwilligerswerk positief. Waar de van tevoren aangegeven reden om mee te doen vaak was: om een gezellige dag te hebben, was dat achteraf meer nadrukkelijk ook om de ‘ontvanger’ een steuntje in de rug te geven.

Effectonderzoek

Er is een effectonderzoek met een voor- en nameting gedaan (Jager-Vreugdenhil e.a., 2012) naar Present-gezinnen. Hieruit blijkt dat deze gezinnen het vrijwilligerswerk positief hebben gewaardeerd. Op de stelling “Het doet/deed ons goed om aan het project mee te doen” waren gezinnen bij nameting nog positiever dan bij voormeting. Waar de van tevoren aangegeven reden om mee te doen vaak was om een gezellige dag te hebben, was dat achteraf meer nadrukkelijk ook om de ‘ontvanger’ een steuntje in de rug te geven. Ook zijn gezinnen bij de nameting nog positiever voor wat betreft ‘tijd’ hebben en ‘voldoende inkomen’ hebben om mee te doen aan een dergelijke vorm van vrijwilligerswerk.

Samenvatting werkzame elementen

 • Een brug slaan en ontmoeting organiseren tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
 • Het aanbod van de burgers die zich willen inzetten is vertrekpunt.
 • Het in groepsverband of gezinsverband tijdelijk verrichten van vrijwilligerswerk.
 • Wanneer een succeservaring opgedaan wordt met vrijwilligerswerk, dan is de kans groter dat de hulpbieder zich nog eens vrijwillig inzet.
 • Maatschappelijke organisaties zijn de schakel naar mensen die hulp nodig hebben: zij kennen de vraag; zo wordt de professionele hulpverlening binnen de zware maatschappelijke zorg versterkt en draagt de hulp bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager.
 • Lokaal eigenaarschap: lokale stichtingen Present zorgen voor structurele ondersteuning, inbedding, draagvlak en lokaal partnerschap.
 • Terugkoppeling en evaluatie zodat mensen ervaren wat hun hulp heeft betekend.