Rechtop!

Rechtop! is een project van de gemeente Deventer met als doel Meedoen. Het project is gericht op het doorbreken van sociaal isolement. Bewoners van de gemeente Deventer kunnen meedoen via activiteiten van de Rechtop! beweging en via de Rechtop! financiële regeling.

Doel

Mensen leren zichzelf te helpen door vraaggestuurde activering. Hierdoor mobiliseren mensen hun eigen kracht en talent waardoor het effect duurzamer wordt.

Doelgroep

Alle inwoners van en organisaties en bedrijven in de gemeente Deventer

Aanleiding

Wens van de gemeente Deventer om het gemeentelijk armoedebeleid fundamenteel te herzien, gebaseerd op de visie dat sociale armoede een groter probleem is dan de financiële armoede. De visie gaat uit van een gedeelde verantwoordelijkheid van doelgroep, organisaties en bedrijven in de stad.

Werkwijze

Het project Rechtop! is gebaseerd op het vraaggestuurd activeren. Deelnemers bepalen zelf de activiteiten en voeren deze uit. De organisatie faciliteert en ondersteunt. Aan de mensen wordt gevraagd wat ze willen en wat ze nodig hebben om hun doel te bereiken. Het is de bedoeling dat mensen die meedoen uiteindelijk ook gemotiveerd worden om zelf als vrijwilliger bij te dragen. Het gaat om mensen die zijn afgehaakt, die niet meedoen in de stad, eenzaam en geïsoleerd zijn. Ze hebben vaak geen werk en doen een relatief groot beroep op zorg en bijstand. Bewoners kunnen meedoen via de Rechtop! beweging en via de Rechtop! regeling.

In de Rechtop! beweging werken bedrijven, vrijwilligers en deelnemers samen aan het versterken van de betrokkenheid bij de stad. Vrijwilligers helpen mee met de administratie van de kortingsregeling of informeren klanten over Rechtop!. Zij organiseren activiteiten of bieden workshops aan. Dit wordt gedaan door Deventenaren die het leuk vinden om iets bij Rechtop! te doen voor een ander. Bedrijven sponsoren of ondersteunen evenementen en activiteiten.

Via de Rechtop! regeling kunnen mensen met een laag inkomen korting krijgen om deel te nemen aan activiteiten bij meer dan 200 organisaties in Deventer.

Succesfactor

Direct aansluiten bij de vraag van de doelgroep, laagdrempelig en vrijwillig. Grote inzet van vrijwilligers, inclusief het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven in Deventer. De door de gemeente Deventer ontwikkelde visie op participatie en haar ondersteuning op afstand kunnen ook worden gezien als succesfactoren voor dit project.

Knelpunten

Het spanningsveld tussen het vrijwillige karakter van Rechtop! en de steeds grotere druk op een hoge uitstroom uit de bijstand. Verder is vraaggestuurd werken een nog onbekende aanpak. Ondanks dat veel organisaties zeggen wel zo te werken staat de realiteit hier nog haaks op. Ook heeft participatie met vele beleidsterreinen van doen. Het doorbreken van de verkokering blijkt lastig.

Samenwerkingspartners

Initiatief komt van de gemeente Deventer. Het project wordt uitgevoerd door Ooms & van der Hoek Werkarchitecten bv, een private partij.

Financiering

Het project wordt deels bekostigd uit de geldstroom van het armoedebeleid van de gemeente Deventer. Dit betreft met name de kosten voor de organisatie en de ondersteuning. De activiteiten zelf worden met sponsorgelden en/of materiële bijdragen betaald. Veelal afkomstig van het bedrijfsleven. Het zijn met name de deelnemers die deze bijdragen genereren.

Informatie

Meer informatie is te vinden op www.rechtop.nu. Op de website staan inmiddels vele initiatieven en activiteiten die in het kader van het project door vrijwilligers en organisaties worden georganiseerd.

Website

Looptijd

Looptijd start
2006

Looptijd einde
lopend

Uitvoerende organisaties

Stichting 2Gether Deventer
Vetkampstraat 1A
7416 WK Deventer
T 0570 - 628090
http://www.rechtop.nu/

Plaats

Deventer

Provincie

Overijssel

Land

Nederland

Contact

Trudy Ooms - van der Hoek, projectleider Rechtop! in Deventer
T 0570 - 628090
E t.vd.hoek@werkarchitecten.nl