Respect

praktijkvoorbeeld - 1 maart 2010

Geen repressieve maatregelen om overlast van jongeren tegen te gaan, maar investeren in de pedagogische kracht van de buurt. Door de dialoog tussen de jongeren en buurtbewoners te stimuleren. Dat is wat in Sittard wordt gedaan met het project Respect.

Wat is Respect?

Het project Respect is ontwikkeld om de overlast die buurtbewoners ervaren van jongeren in de wijk tegen te gaan. Binnen Respect maken repressieve maatregelen door de lokale overheid plaats voor dialoog tussen buurtbewoners en jongeren, een compleet andere benadering van omgaan met overlast. Er is niet alleen aandacht voor de klachten van bewoners, maar ook voor het perspectief van de jongeren. Zij ervaren namelijk vaak een tekort aan begrip en tolerantie bij buurtbewoners. Door buurtbewoners en jongeren met elkaar in contact te brengen wordt de dialoog tussen beide gestimuleerd. De bedoeling is om een effectieve samenwerking tussen jong en oud op gang te brengen, waaraan wederzijds begrip en respect ten grondslag liggen.

Wat levert het project op?

Doordat jongeren en buurtbewoners de dialoog met elkaar aangaan en vervolgens gaan samenwerken, neemt begrip en tolerantie voor elkaar toe. Hierdoor neemt de overlast in de buurt af en wordt de leefbaarheid voor alle generaties groter. Er wordt geïnvesteerd in de pedagogische kwaliteit en de eigen kracht van de buurt. Het herstellen van sociale relaties en het bevorderen van begrip en tolerantie tussen ouderen en jongeren kost tijd. Het is daarom een proces waarin gedurende langere tijd geïnvesteerd moet worden en dat moet groeien.

Hoe werkt Respect?

In de eerste fase van het project worden jongeren en buurtbewoners met een sleutelfunctie in de wijk persoonlijk uitgenodigd voor een buurtbijeenkomst. Hierbij zijn ook andere stakeholders als welzijn, politie, wijkplatforms en scholen aanwezig. De bijeenkomst wordt bij voorkeur geleid door een neutrale intermediair, zodat de bewoners zich veilig en gehoord voelen. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt iedereen gevraagd naar zijn beleving van de situatie in de buurt: Wat zijn pluspunten en knelpunten in de buurt en hoe raakt dat eenieder? Wat willen ze dat er gaat veranderen in de wijk? Welke concrete afspraken kunnen ze maken? En welke acties willen ze ondernemen?

De bewoners bepalen zelf waar zij behoefte aan hebben. Dat kan van alles zijn, zolang iedereen zich er maar aan committeert. Voorbeelden zijn het organiseren van een trefparty of een buurtwandeling langs hangplekken. In de bijeenkomsten daarna worden de plannen concreet uitgewerkt in een werkgroep. In de laatste fase worden de plannen door de betrokkenen zelf uitgevoerd. De jongeren en de bewoners gaan daardoor een samenwerking aan. Zij worden hierbij ondersteund door een opbouwwerker van de gemeente. De gemeente faciliteert de samenwerking, waardoor haar rol verschuift van oplossende overheid naar voorwaardenscheppende overheid. Respect is niet vrijblijvend. Wanneer blijkt dat de overlast niet afneemt of jongeren zich niet aan gemaakte afspraken houden, worden alsnog handhavingsinstrumenten ingezet.

Wat zijn de succesfactoren?

Buurtbewoners en jongeren dragen samen vanuit een intrinsieke motivatie verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van de buurt. Doordat zij in een gelijkwaardig samenwerkingsverband deelnemen is er ruimte om wederzijds begrip en tolerantie te ontwikkelen. De lokale overheid is als facilitator onmisbaar. Zij schept de randvoorwaarden (bijvoorbeeld door het wegnemen van knelpunten), de bewoners lossen de problemen op.

Met wie wordt samengewerkt?

Het project Respect is ontwikkeld door Buro Civix en wordt uitgevoerd door welzijnsorganisatie Partners in Welzijn (PIW). Zij werken in het project onder andere samen met de gemeente Sittard-Geleen, de politie, Da Capo College, Basisschool de Wissel, Wijkplatforms Born-West en Hondsbroek-Aldenhof.

Iets voor u?

Wilt u bij het tegengaan van overlast in de wijk ook gebruik maken van de eigen kracht van de buurt? Ziet u de meerwaarde van het stimuleren van wederzijds respect en tolerantie tussen buurtbewoners en jongeren? Neem dan eens contact op met Partners in Welzijn of Buro Civix.

Respect is onderdeel van de pilot Allemaal Opvoeders. Meer informatie over Respect is te vinden op de website van het CCV.

Website

Uitvoerende organisaties

Partners in Welzijn
Houtmanstraat 2
Postbus 110
6160 AC Geleen
T (046) 423 53 35
info@piw.nl
W www.piw.nl

Buro Civix
T 06 22 92 17 85
E info@burocivix.nl
www.burocivix.nl

Plaats

Sittard

Provincie

Limburg

Land

Nederland

Contact

Partners in Welzijn Sittard
Hans Zeegers
T  046 457 57 00 en 06 22941355
E hzeegers@piw.nl
info@piw.nl

Buro Civix
Robert Kuipers
T 06 22 92 17 85
E info@burocivix.nl