Samen Doen West

praktijkvoorbeeld - 15 oktober 2013

In Samen Doen West staat samenwerking tussen verschillende hulp- en dienstverlening voor bewoners in de Amsterdamse wijken  Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud-West en Westerpark centraal, met als doel om de bewoners beter en vroegtijdig te ondersteunen.

Wat is Samen Doen West?

Samen Doen West werkt met zogenaamde buurtteams. Deze bestaan uit gespecialiseerde hulpverleners van gemeentelijke diensten en welzijnsinstellingen. Zij werken nauw samen met alle welzijnsinstellingen en andere instanties in de wijk. Het buurtteam werkt vanuit een locatie middenin de buurt zoals een buurthuis. Daarmee zijn ze zichtbaar in de buurt en dichtbij de huishoudens die ze bezoeken. Medewerkers van het buurtteam helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen rondom werk, geld, opvoeding, relatieproblemen, onderwijs, gezondheid, verslaving, veiligheid en wonen. Daarbij kijken ze samen met de bewoner naar wat men zelf kan, eventueel met hulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers.
De aanpak komt voort uit de Kolenkit aanpak voor de Kolenkit buurt, ooit nummer één op de lijst van Vogelaarwijken. In heel Amsterdam heet de werkwijze nu ‘Samen Doen’ en in Bos en Lommer, De Baarsjes , Oud-West en Westerpark: ‘Samen Doen West’.

Het plan is dat na de fusie van het opbouwwerk, maatschappelijke dienstverlening en cultureel werk, deze gaan opereren in sociale wijkteams. Deze zullen dan de lichte interventies gaan doen
De Samen Doen teams gaan dan  werken als een frontlijnteam in alle stadsdelen en worden ingezet voor de zwaardere, ingewikkelde gevallen (multiprobleemgezinnen).

Wat levert het op?

De kracht van het werken als team is onder ander de collectieve signalering en de mogelijkheid om de regels aan te pakken. Dit werkt in ieder geval op casusniveau. Een goed voorbeeld hiervan is dat ze in het team intakeprocedures omzeilen, iemand snel kunnen plaatsen en snel(ler) kunnen werken.

Hoe werkt Samen Doen West?

De aanpak is erop gericht de bewoners beter en vroegtijdig te ondersteunen en kent drie doelen:

  • Het duurzaam verbeteren van de sociaaleconomische situatie van bewoners.
  • Het ontschotten van de hulpverlening.
  • Het stimuleren dat professionals zich meer als generalisten ontwikkelen.

Het team bestaat naast de projectleider uit vijftien professionals van verschillende organisaties die wekelijks met elkaar overleggen. De deelnemende organisaties brengen bewoners in. Het team bespreekt de ingebrachte huishoudens en kijkt bij wie deze personen in beeld zijn. Daarna verdeelt het team de huishoudens over de verschillende hulpverleners, volgens het principe één huishouden, één plan, één hulpverlener. Tijdens de daarop volgende huisbezoeken gaat deze hulpverlener (plus een extra collega)  met de bewoner op zoek naar diens vraag. Ze spelen in op een aantal praktische problemen en creëeren vertrouwen.De hulpverleners leren van elkaar tijdens de huisbezoeken wat betreft kennis van de problematiek, aanpak en sociale kaart.

Met wie wordt er samengewerkt?

De organisaties die wekelijks overleggen zijn: het team Kansrijk van CentraM, MEE, Balans (onderdeel Streetcornerwork), Spirit en Altra (jeugd en opvoedhulp), Eigen Kracht Centrale, HVO Querido (maatschappelijke opvang) en Thuiszorg. Daarnaast is er een adviesring van partners. Deze ring van organisaties neemt niet deel aan overleg, maar draagt wel namen van mensen aan om te bespreken. Dit zijn organisaties als: DWI, de Buurtcoördinator, Ouder en Kind Centrum, GGZ, Politie, Meldpunt Zorg en Overlast, Vrouw in Ontwikkeling, Maatschappelijk Steun Systeem, Jeugdzorg.

Wat zijn de succesfactoren?

  • Openheid en bereidheid om de straat op te gaan.
  • Durven zonder kaders te werken en het afstemmen uit te stellen tot later.
  • Zelfstandig kunnen werken.
  • Geduld met contact opbouwen, dus tijd durven nemen voor bewoners.
  • Verschillende competenties en kennis in het team waardoor de werkers elkaar aanvullen en van elkaar leren.

Samenwerken in de wijk

Samen Doen West is gevolgd in het kader van het project Samenwerken in de wijk, een onderdeel van het programma Sociaal werken in de wijk. De praktijkbeschrijvingen van Samenwerken in de wijk maken deel uit van de zoektocht naar het antwoord op de vragen: wat is een sociaal wijkteam en op welke vraagstukken kan een sociaal wijkteam een antwoord zijn? Samen Doen West is samen met vier andere praktijkvoorbeelden beschreven in de publicatie Praktijkbeschrijvingen Samenwerken in de wijk.

Website

Looptijd

Vanaf eind 2011

Uitvoerende organisaties

Samendoen Amsterdam
T 020-2518678
E aanmelden@samendoenamsterdam.nl

Plaats

Amsterdam

Bereik

lokaal