Seniorengenossenschaften

Door onderling dienstbetoon (door en voor ouderen) in zorg- en ondersteuningsvragen zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Aanleiding

Eind tachtiger jaren was in Duitsland, dat eerder en sterker vergrijsde dan Nederland, veel aandacht voor ‘de jonge ouderen’. De babyboomers, de nieuwe senioren die in de jaren negentig vaak ook vroegtijdig werden gepensioneerd, lieten weten nog op allerlei wijzen een actieve rol te willen spelen in de samenleving. Dit leidde tot tal van nieuwe ideeën en initiatieven.

Werkwijze

Wie zorg of ondersteuning verleent, kan kiezen tussen betaling in geld (in 2005 was dat 6,15 euro per uur) of uitkering in tijdpunten voor toekomstig gebruik. Deze punten kunnen opgespaard worden en worden uitgekeerd als daar noodzaak toe is. De Seniorengenossenschaften vormen daarmee als het ware een individueel verzekeringssysteem.
Dit diensten-ruilmodel lijkt op het Nederlandse LETS systeem. Het biedt ouderen meer zekerheid en gelijkheid dan andere vormen van vrijwillige ondersteuning. Vooral het element van gelijkgestemdheid speelt een rol, iedereen maakt deel uit van de lokale vereniging.
De uitwerking van het model kan per locatie verschillen. Op sommige locaties zijn de punten bijvoorbeeld overdraagbaar tussen man en vrouw en tussen ouders en kinderen, mits zij allemaal lid zijn van de vereniging. Op andere plaatsen kunnen mensen die veel zorgpunten hebben verdiend deze punten storten in een fonds ten behoeve van andere mensen die hulpbehoevend zijn. En weer elders kunnen de diensten van de leden ook tegen betaling door niet-leden worden ingekocht.

Doel

Seniorengenossenschaften zijn vormen van onderling dienstbetoon in zorg- en ondersteuningsvragen door en voor ouderen met het doel te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Doelgroep

55-65 jarigen

Resultaat

Inmiddels bestaan er in Duitsland zo'n 80 lokale Seniorengenossenschaften met samen meer dan 20.000 leden.

Samenwerkingspartners

Om onderlinge zorgdiensten goed te kunnen uitvoeren, wordt ook samengewerkt met professionele dienstverleners, zoals een bureau thuiszorg.

Looptijd

Van 01/01/1992 t/m 12/31/2030.

Land

Duitsland