Skewiel Trynwalden

praktijkvoorbeeld - 1 januari 2013

Skewiel Trynwalden is een multifunctionele dienstverlenende organisatie die is ondergebracht in Dienstencentrum Heemstra State in Oentsjerk. De dienstverlening is gericht op alle inwoners van de Trynwalden, maar ook op de sociale structuur als geheel.

Aanleiding

Toen het verzorgingshuis in Oentsjerk voor de keuze stond om te renoveren of niet, besloot de directie om het helemaal anders aan te pakken. Ouderen moeten hun plek in de dorpsgemeenschap behouden. In samenwerking met een aantal organisaties en met de bewoners als medestanders zijn wonen, welzijn en zorg geïntegreerd.

Doel

Het servicecentrum wil een centrum zijn voor de gehele dorpsgemeenschap. Men wil de burger en zijn omgeving zodanig faciliteren, dat hij in staat is vorm te geven aan zijn eigen dagpad. Skewiel wil het mogelijk maken dat mensen met beperkingen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen wonen, binnen hun eigen sociale netwerk.

Doelgroep

Alle bewoners uit de regio Trynwalden.

Resultaat

Het multifunctionele servicecentrum ligt in een van de dorpen van de Trynwalden: Oentsjerk. De volgende functies zijn ondergebracht in het centrum: de kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal), consultatiebureau, een praktijk voor fysiotherapie en voor Mensendieck, twee restaurants; in een ervan kan begeleiding geboden worden bij het eten, een zotel, een uitvaartcentrum, de zorgteams voor het hele gebied, dagopvang voor ouderen en de omtinkers (ouderenadviseurs). Verder vindt er een scala aan sociaal-culturele activiteiten plaats. Huisartsen en apotheek zitten in een aangrenzend gebouw. In het servicecentrum woont dus niemand. De zorg is volledig geëxtramuraliseerd, waardoor wonen en zorg zijn ontkoppeld. Binnen de Trynwaldster regio denkt de gemeenschapsraad mee over het aanbod en de invulling van het dienstencentrum. In de gemeenschapsraad zijn oa scholen, kerken, verenigingen, jeugdwerk etc. vertegenwoordigd.

Succesfactor

Volgens Skewiel Trynwalden is een voorwaarde voor het in stand houden en borgen van een leefbare samenleving, een ’lerende, cocreërende gemeenschap, die gelooft in haar eigen identiteit en in de kracht van haar communicatieve competenties’.

Evaluatie

In de experimentperiode was er sprake van een stichting met diverse betrokken organisaties. Een onafhankelijke trekker met wat meer afstand van andere partners had het proces wellicht kunnen versnellen. Het project was in eerste instantie nadrukkelijk gericht op zorg. Gaandeweg verschuift het accent steeds meer naar samenlevingsopbouw, en op individueel niveau naar de ondersteuning van mensen bij het vormgeven van het gewone leven en het behouden of versterken van het eigen sociale netwerk.

Website

Looptijd

Start: 1999

Uitvoerende organisaties

Zorggroep Tellens
Postbus 97
8700 AB Bolsward
T 0515 570 870
F 0515 570 888

Plaats

Tytsjerk

Provincie

Friesland

Land

Nederland

Contact

Download de brochure.