Steun voor jonge moeders en zwangere meiden in een risicosituatie

Homez
praktijkvoorbeeld - 15 maart 2015

Homez ondersteunt jonge moeders en zwangere meiden in een risicosituatie. Dit doet zij door hen een dak boven het hoofd te bieden en zowel moeder en kind te begeleiden in die belangrijke eerste fase. Daardoor kunnen zij op termijn zelfstandig gaan wonen, kunnen zij vorm geven aan de gezonde ontwikkeling van een moeder-kind relatie en wordt de basis gelegd voor ontplooiingsmogelijkheden, voor zowel moeder als kind.

Doel en doelgroep

Jonge moeders en zwangere vrouwen in de leeftijdsgroep van 18 - 23 jaar die in een risicosituatie leven, ondersteunen en begeleiden naar een zelfstandig leven met ontplooiingsmogelijkheden voor moeder en kind.

Werkwijze

Homez gaat uit van de eigen kracht wensen van de deelneemsters. Veel deelneemsters hebben een hulpverleningsgeschiedenis waarin zij (het gevoel hebben) niet goed te zijn geholpen. Omdat huisvesting doorgaans het meest voorliggende probleem is op grond waarvan deelneemsters zich tot Homez wenden, heeft Homez een veilige huisvesting gecreëerd waar de moeders en hun kinderen voor een afgebakende periode kunnen worden opgevangen.

modeling
De benaderwijze van de begeleidsters binnen Homez is laagdrempelig en praktisch en kenmerkt zich door een professionele, doch persoonlijke band tussen begeleiding en deelneemster. Uitgangspunt hierbij is ’modeling’. Modeling is het leren door het gedrag van anderen te observeren. Door te observeren hoe de begeleidsters omgaan met het kind en met andere deelneemsters, leert de deelneemster deze omgangsvormen. Daarnaast toont onderzoek aan dat hechtingsgedrag zich op latere leeftijd (nog) kan ontwikkelen. Door te geloven in de kracht en de mogelijkheden van de deelneemsters en erop te vertrouwen dat ze hun doelen kunnen bereiken ontstaat er hechting tussen begeleidster en deelneemster. Deze hechting is belangrijk voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de deelneemsters. Daarnaast heeft een gezonde sociaal emotionele ontwikkeling dikwijls een positief effect op het hechtingsgedrag tussen moeder en kind.

gezamenlijke verantwoordelijkheden
De begeleiding besteedt veel aandacht aan het groepsproces. Een deelneemster met haar kind of kinderen heeft veel te maken met andere deelneemsters en kinderen. Door veel aandacht te besteden aan praktische zaken als afspraken maken over schoonmaken van de algemene leefruimten, bezoekuren en dergelijke, krijgen de deelneemsters veel mogelijkheden om met elkaar te oefenen in samenwerking, grenzen stellen en hanteren en sociale omgang.

theoretisch kader
De begeleiding vanuit het Straathoekwerk is gebaseerd op het competentiemodel en de ontwikkelingspsychologie. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van oplossingsgerichte gespreksvoering.

gefaseerde hulpverlening
De begeleiding van de deelneemsters doorloopt, uitgaande dat een deelneemster na screening (fase 0) wordt toegelaten, 5 fasen. Achtereenvolgens een verkenningsfase, verdiepingsfase, zelfstandigheidfase, afronding en uitstroomfase en een nazorgfase.

hulpverleningsaanbod
Het basisaanbod van Homez bestaat uit:
- Verblijf en sociaal beheer, mogelijk gemaakt door de woningcorporatie;
- Praktisch hulp en dienstverlening door Straathoekwerk;
- Psychosociale begeleiding door Straathoekwerk;
- Preventieve jeugdgezondheidszorg door GGD Zaanstreek-Waterland;
- Op indicatie: verpleegkundige ondersteuning volgens de VoorZorg methodiek door GGD Zaanstreek-Waterland

In de bijlagen treft u een uitgebreide beschrijving aan van de methode Homez (21 pagina’s).

Resultaat

De eerste resultaten wijzen erop dat de combinatie van het bieden van verblijf, integrale ondersteuning op meerdere leefgebieden begeleiding bij zwangerschap of het (aanstaande) moederschap deze groep van kwetsbare meiden ondersteunt in het vergroten van hun vaardigheden en daarmee hun zelfstandigheid.

Samenwerkingspartners

Homez wordt mogelijk gemaakt door een nauwe samenwerking tussen Straathoekwerk Zaandam, onderdeel van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg GGD Zaanstreek Waterland, Woningbouwvereniging ZVH (Zaans Volks Huisvesting) en VoorZorg verpleegkundigen van Evean. Daarnaast is er - indien nodig - overleg met netwerkinstanties als Gemeentelijke Sociale Dienst, Werkbedrijf UWV, belastingdienst, onderwijsinstellingen, politie / justitie, consultatiebureau, MEE, Psiq, huisartsen, Bureau Jeugdzorg AA, AMK, Raad van Kinderbescherming en Centrum Jong etc.

Website

Looptijd

sinds 2008

Uitvoerende organisaties

Spirit

Plaats

Zaandam

Contact

Spirit
T 020  540 05 00
E homez@spirit.nl
W http://www.spirit.nl/

Downloads
Homez methodiekbeschrijving