Steun voor jongeren in Groningen bij wonen, leren en werken

Campus Diep Groningen

1 augustus 2017

Campus Diep geeft jongeren kansen om met een flinke steun in de rug constructief aan hun toekomst te werken. Campus Diep biedt één samenhangend aanbod voor jongeren die iets van hun leven willen maken en die daarbij hulp kunnen gebruiken.

Wat is het project?

Campus Diep is een keten van samenhangende en samenwerkende woon-leer-werkvoorzieningen voor jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar in de stad en provincie Groningen. Binnen dit project bieden goed opgeleide medewerkers volgens een bepaalde methodiek begeleiding en ondersteuning aan jongvolwassenen; zoveel begeleiding als moet, zo weinig als kan. De begeleiding is er op het gebied van wonen, leren en werken. Binnen de voorzieningen werken verschillende organisaties samen. Het begeleidingsaanbod ontwikkelen organisaties gezamenlijk. Zo ontstaat een samenhangend begeleidingsaanbod voor deelnemers.

Wonen, leren en werken? Hoe werkt deze brede aanpak?

Wonen:
"Elker" biedt 24-uur begeleiding, ambulante woonbegeleiding of een kort verblijf in een gastgezin.
Stichting Het Kopland biedt mogelijkheden voor verschillende groepen jongeren waarbij rekening gehouden kan worden met achtergrond, hulpvraag en wensen. Het kan daarbij gaan om het bieden van een onderkomen; een stabiele woonsituatie; ondersteuning bij het op eigen benen staan; onderdak voor dakloze jongeren.

Leren:
Soms hebben jongeren problemen die hen belemmeren bij het volgen van een opleiding; ze hebben bijvoorbeeld een achterstand op het gebied van schoolse vaardigheden. Ook persoonlijke omstandigheden zoals schulden of problemen kunnen een hindernis vormen. Dan zoekt de school naar passende begeleiding bij het Alfa-college of bij Noorderpoort.
De jongeren die bij Het Kopland of bij Elker wonen en onderwijs volgen, krijgen extra ondersteuning van mentoren of loopbaanadviseurs van de school en de woon- en trajectbegeleiders van de woonvoorziening.

Werken:
Werkpro biedt jongeren werken met ondersteuning in het project Voorwerk en in het project Spinlinks. Jongeren zijn betrokken bij de ontwikkeling van deze projecten. Daarnaast wordt er samengewerkt met verschillende organisaties, zodat ieders expertise op de juiste plek in het traject wordt ingezet. Vrijwilligers treden op als mentoren. 
Tijdens dit werktraject neemt de jongere deel aan sportactiviteiten en trainingen. Ook in de praktijk ervaren of iets echt bij de jongere past, is een vast onderdeel van de trajecten. Centraal staat de ontwikkeling van de persoonlijke talenten.

Deelnemers tekenen bij de start van een traject een contract met de medewerkers van een voorziening. In dat contract staat dat deelnemers zich actief opstellen en meewerken aan de eigen ontwikkeling. Als tegenprestatie ontvangen deelnemers begeleiding op maat. Doelen en subdoelen op het gebied van wonen, leren en werken, en afspraken over de begeleiding, staan in een begeleidingsplan dat deelnemers en begeleiders samen opstellen. Ook staat beschreven op welke wijze en in welke tijd deelnemers de doelen behalen. De medewerkers die de woonbegeleiding verzorgen, hebben ook de taak van algemeen trajectbegeleider. De rollen en taken van alle begeleiders staan vermeld in het begeleidingsplan.  
Het hele traject bestaat uit verschillende fases: Toeleidingsfase; aanmeldingsfase; toegangsfase; intakefase; start- en kennismakingsfase; onderzoeksfase; het begeleidingsplan; uitvoeringsfase; evaluatiefase; uitstroomfase Deelnemers die het traject op campus Diep goed doorlopen, komen in aanmerking voor een proefwoning op naam van Stichting Huis. Zij ontvangen in deze periode nog één uur ambulante woonbegeleiding. Indien ook de bewoning van dit pand goed verloopt, komt de woning op eigen naam van de deelnemer. In het begeleidingsplan staat vermeld waaraan een traject moet voldoen om in aanmerking te komen voor een proefwoning. 

Wat zijn de succesfactoren?

De basis is een eigen plek waar ze niet gestoord of bedreigd worden. Omdat het project uit meerdereonderdelen bestaat kan gekeken worden wat voor ’n jongere de beste woonomgeving is en waar men aan wil werken. Deelnemers kunnen stappen zetten binnen Campus Diep. Van veel begeleiding naar volledige zelfstandigheid, van een kamer naar een eigen woning. Een andere succesfactor is het feit dat er zoveel organisaties meewerken en dat het een breed draagvlak heeft.  

Er wordt samengewerkt met:

Looptijd

Looptijd start
2009

Contact

Telefoonnummer: 050 – 599 1420
E-mailadres: info@campusdiep.nl
Website: https://www.hetkopland.nl/hulp-en-opvang-voor-jongeren/

Plaats