STIP - een centraal punt in de wijk

praktijkvoorbeeld - 13 december 2010

Stip is een steun- en informatiepunt op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Stip is voor alle wijkbewoners met extra aandacht voor ouderen en mensen met een beperking, chronisch zieken en / of mantelzorgers. Zij kunnen er terecht met vragen over wonen, welzijn en zorg.

Doel

Bewoners één steun- en informatiepunt aanbieden waar zij terecht kunnen voor hun vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn én waar zij hun talenten aan kunnen bieden om andere buurtgenoten van dienst te zijn.

Aanleiding

De gemeente Groningen heeft het initiatief genomen om de Stips op te zetten. Dit project komt voort uit het beleidsprogramma Zorgen voor Morgen. De visie dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen in de buurt van hun keuze, staat in dit programma centraal.

Werkwijze

Het programma richt zich op onderwerpen, zoals passende en geschikte woonvormen, voldoende zorg in de buurt, aandacht voor de openbare ruimte, het ontwikkelen van een laagdrempelige informatie- en adviesfunctie, ontmoetingsplekken voor buurtbewoners en het kenbaar maken en organiseren van activiteiten in de wijk. Inmiddels hebben zevenentwintig partners de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en is er in tien wijken een vorm van ketensamenwerking opgezet. De partners werken op basis van de gemaakte afspraken samen in de wijk binnen een wijkgerichte netwerkstructuur.
Vanuit Zorgen voor Morgen zijn er in alle wijken plangroepen ingesteld waar alle partners zitting in hebben.

De ketenondersteuner

De ketenondersteuners zijn aangesteld als drijvende kracht achter de Stips. Zij handelen in opdracht van de plangroep van de betreffende wijk. Daardoor ligt de verantwoordelijkheid voor het Stip op wijkniveau. De ketenondersteuner motiveert en ondersteunt de samenwerking tussen organisaties die diensten aanbieden op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Zij nemen initiatieven als er leemtes ontstaan in het aanbod van Stip, zorgen dat dit aanbod beter aansluit bij de vraag vanuit de wijk en spelen een trekkersrol bij nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn ze aanjager als het gaat om het centraal aanbieden van een samenhangend aanbod  van dienstverlening van ketenpartners onder de merknaam Stip. 
De Stips worden bemenst door een groot aantal vrijwilligers. Zij geven uitvoering aan de activiteiten die vanuit Stip worden aangeboden. Ook de seniorenvoorlichters werken op vrijwillige basis achter het loket van Stip. Erwin Tollenaar, beleidsmedewerker bij de gemeente Groningen, geeft aan dat uit een pilot is gebleken dat de loketfunctie net zo goed kan worden ingevuld door een vrijwilliger als door een professional. Het is wel van belang dat de vrijwilligers gesteund worden door een back-office van professionals uit het netwerk van de deelnemende organisaties.

Resultaten

Uit evaluaties blijken de Stips nuttig en succesvol te zijn. Als voorbeeld verteld Erwin Tollenaar over een schoonmaakorganisatie die huishoudelijke hulp aanbiedt aan kwetsbare ouderen. Wanneer een medewerker van hen het vermoeden heeft dat iemand mogelijk vereenzaamt, neemt hij of zij contact op met het Stip in de wijk. Vanuit het netwerk komt er dan iemand in actie om de oudere te gaan bezoeken. Omdat er een centraal punt is in de wijk, geeft dat duidelijkheid over waar je terecht kunt met dergelijke vragen of problemen. Dat is prettig voor de medewerker die dit signaleert en geeft mogelijkheden om de kwetsbare burgers in de wijk te ondersteunen.

Tips

Op basis van de ervaringen geeft Erwin Tollenaar nog een aantal tips die andere gemeenten mogelijk kunnen helpen bij het opzetten van steun- en informatiepunten in de wijk.

  1. Toon snel de resultaten van het Stip! (de meerwaarde voor kwetsbare burgers inzichtelijk maken en goede pr te voeren).
    Dit maakt dat organisaties zich vanzelf aansluiten.
  2. De meerwaarde ligt vooral op het gebied van samenwerking en deelnemen in het netwerk. Probeer dat vooral op gang te brengen, dan komen de resultaten vanzelf.
  3. Het proces om commitment te krijgen van de samenwerkende partners kost tijd. Stel je daarop in met geduld en doorzettingsvermogen.
  4. Leg de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de deelnemende partijen in de wijk neer.

Website

Uitvoerende organisaties

Gemeente Groningen
Kreupelstraat 1
9712 HW Groningen
T  050 367 91 11
http://gemeente.groningen.nl/

Stip Groningen
Herman Colleniusstraat 18
9718 KT Groningen
E info@stip-groningen.nl en E p.verschuren@stip-groningen.nl
Twitter: @StipGroningen
http://www.stip-groningen.nl/
 

Plaats

Groningen

Provincie

Groningen

Land

Nederland

Contact

Stip Groningen
Herman Colleniusstraat 18
9718 KT Groningen
E info@stip-groningen.nl en E p.verschuren@stip-groningen.nl
Twitter: @StipGroningen
http://www.stip-groningen.nl/
Door te klikken op een STIP in een specifieke wijk vindt u het juiste telefoonnummer