TrotseZonenTrotseVaders - inzending Particpatieprijs 2014

praktijkvoorbeeld - 30 september 2014

Wat houdt het project in?

TrotseZonenTrotseVaders helpt vaders en zonen hun relatie te versterken door opvattingen over mannelijkheid te verruimen. Wij richten ons op het bevorderen van de betrokkenheid van vaders bij hun kinderen – met name de zonen die deze betrokkenheid dan later in hun eigen vaderschap kunnen voortzetten. Zo draagt TrotseZonenTrotseVaders bij aan het ontwikkelen van meer zorgzame vormen van mannelijkheid waarmee zonen en vaders  zichzelf, elkaar en de toekomst vrolijk tegemoet kunnen treden.

TrotseZonenTrotseVaders bestaat uit een serie van zes bijeenkomsten waarop de vaders en zonen eerst apart en dan samen werken aan het versterken van hun relatie. De bijeenkomsten bestaan uit een afwisseling van fysieke activiteiten, informatievoorziening en reflectie. De deelnemers werken alleen en samen aan door henzelf gestelde doelen. Het is belangrijk dat de deelnemers ervaren dat het leuk kan zijn om samen dingen te doen. Daarnaast krijgen ze tools aangereikt om hun communicatie en relatie te verbeteren.
TrotseZonenTrotseVaders kan zowel als groepstraject of aan individuele koppels worden aangeboden.

Wat levert het op?

TrotseZonenTrotseVaders maakt vaders bewust van het belang van hun rol als opvoeder en voorbeeld voor hun zonen en zet vaders en zonen aan tot het verruimen van hun opvattingen over mannelijkheid waardoor ze zichzelf meer als mens kunnen gaan ontwikkelen.

Zorgzame mannelijkheid draagt bij aan het nieuwe verdelen doordat mannen het belang en plezier gaan inzien van persoonlijke betrokkenheid bij de zorg voor anderen, om te beginnen hun eigen kinderen. Ook draagt het hieraan bij doordat mannen loskomen van traditionele opvattingen over mannelijkheid – de mannelijkheidscoderingen – die mannen vastzetten in traditionele rolpatronen en hen dus belemmeren zich met zogenaamd vrouwelijke dingen bezig te houden.

Met wie wordt samengewerkt?

TrotseZonenTrotseVaders is ontwikkeld door Jens van Tricht in samenwerking met Stichting P=P. De uitvoerders bij Cardea  – Michel van Pomeren en Evert Wiebenga – hebben een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de methodiek, evenals andere vrijwilligers die als trainer aan de pilots hebben meegewerkt. De andere pilotorganisaties – Praktijkschool Westfriesland en De Utrechtse School – zijn ook van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de methodiek. Tot slot is Movisie een onmisbare partner geweest bij het ontwikkelen, vastleggen en overdraagbaar maken van de methodiek.

TrotseZonenTrotseVaders is uitgevoerd in Grootebroek (gemeente Westfriesland), in Utrecht en in Leiden. Op dit moment wordt de methodiek nog altijd uitgevoerd binnen reguliere hulpverleningstrajecten bij Cardea in Leiden. Het handboek dat momenteel wordt ontwikkeld maakt de methodiek makkelijker overdraagbaar; het is de bedoeling dat ook andere organisaties er dan mee aan de slag kunnen en zullen gaan.

Wat zijn de succesfactoren?

Vaders direct aanspreken op hun vaderschap, daar begint het mee. Vervolgens wordt hen duidelijk gemaakt dat hun vaderschap belangrijk is, voor hun kinderen, voor hun gezin, voor hun partner en voor henzelf. De vaders en zonen worden uitgenodigd elkaar te helpen bij het versterken van de relatie. De combinatie van samen (leuke en leerzame) dingen doen,  informatievoorziening, en reflectie op zowel de onderlinge relatie als op mannelijkheid en vrouwelijkheid is een belangrijke succesfactor bij de uitvoering van de methodiek. TrotseZonenTrotseVaders houdt rekening met de diversiteit van de deelnemers, verschillende opvoedstijlen, verschillende leerstijlen en meervoudige intelligentie: visueel, auditief, cognitief, creatief, fysiek. De specifieke deskundigheid en betrokkenheid van de uitvoerende trainers is dan ook een bijzondere succesfactor waar TrotseZonenTrotseVaders zeker een deel van het succes aan te danken heeft.

Website

www.trotsezonentrotsevaders.nl

Lees hier de brochure met informatie over de training 'Trotse vaders, trotse zonen'.

 

Looptijd

TrotseZonenTrotseVaders is ontwikkeld in 2010-2011 en in pilots uitgevoerd in 2012-2013. Op dit moment wordt TrotseZonenTrotseVaders ingezet binnen reguliere hulpverleningstrajecten bij Cardea in Leiden.

Uitvoerende organisaties

Cardea Leiden / Stichting P=P

Contact

Jens van Tricht (contact@jensvantricht.nl)

Trefwoorden