TWEXX methode

praktijkvoorbeeld - 30 april 2015
 

De Twexx methode richt zich op het verenigen van bewoners, instellingen en bedrijven in een beursconcept waarbij plannen ter verbetering van de wijk kunnen worden ingediend. Doelgroep zijn bewoners, gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de wijk Twekkelerveld in Enschede

Aanpak
Op de beursvloer (de bijeenkomsten voor alle bewoners en organisaties uit de wijk Twekkelerveld die deelnemen aan de beursmethode), kunnen opties (plannen) voor de wijk worden ingebracht. De enige voorwaarde is dat de degenen die de optie inleveren zelf aangeven welk aandeel zij willen hebben in de mogelijke uitvoering van het idee. De beursvloer staat onder leiding van het beursbestuur, dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van de gemeente, wijkraden, buurthuizen en bedrijfsleven. Zij houden toezicht op de beursvloer. De opbouwwerker participeert regelmatig in het interne werkoverleg om de integraliteit te bewaken. Het Beursbestuur komt zes keer per jaar bij elkaar, gekoppeld aan de beursvloerbijeenkomsten.
Beurspartners bepalen of zij een rol willen spelen en een aandeel willen nemen in een optie. De beursvloer bekijkt welke opties (ideeën) de meeste aandelen hebben ontvangen en beslist daarna welke opties zullen worden omgezet in een TWEXX aandeel. Als dat het geval is, wordt dat beloond met een startbijdrage van maximaal € 2.500 die wordt toegekend door het beursbestuur.

Ontwikkelaar
De Twexx methode is ontwikkeld door het Verwey-Jonker Instituut uit Utrecht, Spil uit Zwolle en Fontys Hogeschool Sociaal Werk Eindhoven. Zij wilden in coproductie met het uitvoerende werkveld methodes opsporen en ontwikkelen gericht op het versterken van bottom-up processen in het kader van integrale wijkontwikkeling. In Twekkelerveld werden partners binnen de gemeente en het wijkwelzijnswerk gevonden.

Literatuur
J. Bodd (2002). De Twexx methode: een ontwikkelingsgericht participatiemodel. In opdracht van de gemeente Enschede.