Veiligsamen.nl

praktijkvoorbeeld - 1 juli 2010

Hulpverlening bij huiselijk geweld via internet. Een interactieve site waarbij zowel mannen als vrouwen direct met een hulpverlener kunnen chatten en mailen. Daarnaast is er een groot aanbod aan informatie, beeldmateriaal, een zelftest, lotgenotencontact en antwoord op veelgestelde vragen. De site is landelijk bruikbaar.

In 2007 heeft het door Blijf Groep en Stichting E-hulp uitgevoerde onderzoek aangetoond dat er bij cliënten behoefte is aan e-mailcontact en chatten met een hulpverlener. Na lange voorbereidingstijd, in verband met het zoeken van samenwerking en financiële middelen, is in december 2009 aan de hand van een projectplan een subsidieverzoek ingediend bij het Ministerie van Justitie.

Bij de voorbereiding van dit projectplan is een samenwerking ontstaan met diverse Steunpunten Huiselijk Geweld in Noord-Holland en het platformoverleg van Primo Noord-Holland. Onderzocht werd op welke manier zij kunnen aanhaken aan en participeren in de pilot die voor 2011is gehouden. Inzet was om een landelijke, interactieve website te maken waarbij regionaal doorgelinkt kan worden naar chathulpverlening, die ondergebracht is bij de diverse organisaties.

Van project "Online hulpverlening bij Huiselijk Geweld" naar veiligsamen.nl

De website veiligsamen.nl is voortgekomen uit het project "Online hulpverlening bij Huiselijk Geweld", een initiatief van Blijf Groep. Blijf Groep wilde met dit project hulpverlening bij huiselijk geweld via internet gaan aanbieden. Er kwam een interactieve site waarbij zowel mannen als vrouwen direct met een hulpverlener kunnen chatten en mailen. Daarnaast is er een groot aanbod aan informatie, beeldmateriaal, een zelftest, lotgenotencontact en antwoord op veelgestelde vragen. De site is landelijk bruikbaar: Vrouwenopvangvoorzieningen en Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld in het land kunnen eenvoudig aanhaken, mits ze voor eigen financiering van de hulpverlenersuren zorgen.

Het hulpaanbod bij huiselijk geweld is door online hulpverlening verbreed, de drempel verlaagd. De verwachting is dat met online hulpverlening het aantal mensen dat hulp zoekt toeneemt, nieuwe doelgroepen worden bereikt en dat mensen ook éérder hulp zoeken dan nu na gemiddeld zes jaar huiselijk geweld. Mogelijk vervangt online hulp in de toekomst een deel van de face-to-face contacten.

In 2011 werd een pilot uitgevoerd in Amsterdam/Noord-Holland en Flevoland. Blijf Groep implementeerde dit project in haar werkgebied in samenwerking met een aantal Noord-Hollandse Steunpunten en partners: SHG Zaanstreek/Waterland (GGD Z/W), SHG Amstelland (Vita Welzijn en Advies), ASHG Kop van Noord Holland (GGD Hollands Noorden), ASHG Gooi en Vechtstreek, SHG regio West-Friesland, SHG Kennemerland. Het doel van deze pilot was om ervaring op te doen en zicht te krijgen op de omvang en aard van de online hulpvraag. Hierna werd het pakket landelijk ter beschikking gesteld.

Het Ministerie van Justitie had financiering ter beschikking gesteld aan Blijf Groep voor de ontwikkeling van deze landelijke interactieve website. Naast Blijf Groep heeft een aantal ASHG's uit Noord-Holland waaronder Steunpunt Kop Noord-Holland/gemeente Den Helder een financiële bijdrage geleverd. De kosten van de ontwikkelfase waren daarmee gedekt.

Website

Uitvoerende organisaties

Blijf Groep
Steunpunt Huiselijk Geweld
Amsterdam
Weesperzijde 116
1091 EN Amsterdam
T 020 611 60 22
E info@shg-amsterdam.nl
www.shg-amsterdam.nl

Provincie

Noord-Holland

Land

Nederland

Contact

Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam
Veilig Samen
T 020 611 60 22
E info@shg-amsterdam.nl

Kennisdossier
Trefwoorden